โครงการ ประกวดผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “นวอัตลักษณ์”

0
3752

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก จัดโครงการ “ประกวดผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561” ภายใต้หัวข้อ“นวอัตลักษณ์”เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือให้มีอัตลักษณ์ใหม่ที่โดดเด่นชัดเจน ทันสมัยมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น และส่งเสริมให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณค่าของ “ผ้าขาวม้าทอมือ” ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของครัวเรือนในชนบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยภายในงาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์โดยนางจันทิรายิมเรวัตวิวัฒน์รัตน์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าภาคเอกชนคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดย คุณฐาปน  สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณนิติกร กรัยวิเชียร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) จำกัดโดย คุณต้องใจ  ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณมีชัย  วีระไวทยะ และดร.ขจิต สุขุม และหม่อมหลวง      คฑาทอง ทองใหญ่ ร่วมเป็นสักขียพยาน

คุณจันทิรา ยิมเรวัตวิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้ามาร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ในการสนับสนุนการดำเนินโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ในปี 2561 นี้

จากการติดตามข่าวสารโครงการในช่วง  1 ปีที่ผ่านมา รู้สึกประทับใจในความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความมีส่วนร่วม ตลอดจนกิจกรรมที่ต่อเนื่องของโครงการนี้ และมีความเชื่อมั่นว่าเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการนี้  มีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างชัดเจน กล่าวคือ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงการขยายช่องทางตลาดและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการของคนไทยสำหรับการสร้างความร่วมมือกันในปี 2561 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการสนับสนุนโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฎิบัติการ นับตั้งแต่การเชื่อมโยงชุมชนผู้ผลิตเข้ากับผู้ชำนาญการของกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมประกวดงานออกแบบผ้าขาวม้าทอมือ ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ทั้งในด้านการจัดหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสินผลงานและในด้านการจัดหาสถานที่ทัศนศึกษาให้กับผู้ชนะการประกวด รวมถึงการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานต่างๆ ตามความเหมาะสม เชื่อว่าทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันและพัฒนาผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตอันใกล้นี้ สินค้าผ้าขาวม้าทอมือของไทยจะมีโอกาสขยายช่องทางตลาดไปยังต่างประเทศได้อย่างแน่นอน”

เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ คุณต้องใจธนะชานันท์กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำโครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ ให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น และ มีช่องทางการตลาดที่กว้างขวางขึ้น เพื่อนำไปสู่รายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้า ในการประกวดโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” เพื่อโอกาสให้นักเรียนนักศึกษานักออกแบบอิสระหรือบุคคลทั่วไปทุกสัญชาติที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือโดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 หัวข้อ คือ

สาขาออกแบบแฟชั่น Concept คือ “SmartSummer” ผู้สมัครจะต้องส่งภาพสเก็ตช์ของแฟชั่นผ้าขาวม้าทอมือในทั้ง collection ซึ่งมีอย่างน้อย 4 ชุด คือ ชุดกลางวัน ชุดกลางคืน ชุดลำลอง และเครื่องประดับ

สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ Concept คือ Resort Lobby โดยภาพเสก็ตช์จะต้องโชว์บริเวณฝ่ายต้อนรับของโรงแรมประเภทรีสอร์ทซึ่งตกแต่งด้วยผ้าขาวม้าทอมือ อันอาจรวมถึงของใช้ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งทั้งในและนอกอาคาร (จำนวน 4 ชิ้น)

สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า เป็นการออกแบบลวดลายหรือการผสมผสานวัสดุใหม่ในการถักทอผ้าขาวม้า ที่สร้างให้เกิดคุณสมบัติพิเศษขึ้น โดยผู้สมัครจะต้องเขียนบรรยายคุณสมบัติพิเศษของลวดลายหรือวัสดุใหม่นี้ประกอบการส่งผลงาน

โดยรางวัลชนะเลิศในแต่ละสาขาได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทและแพ็คเกจเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่นสำหรับ 2 คน และเงินสนับสนุนในการจัดทำชิ้นงานทั้งหมดใน collection ที่ออกแบบเพื่อนำมาแสดงในโครงการฯนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการร่วมจัดแสดงผลงานในแฟชั่นโชว์ของโครงการฯ ณ ศูนย์การค้าหรือโรงแรมระดับห้าดาวพร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานการประกวดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยส่งไปรษณีย์มาที่บริษัททศภาคจำกัดเลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์ชั้น 20 ยูนิตบี 2001-2 ถนนรัชดาภิเษกแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310 (จ่าหน้าซอง “โครงการประกวดผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 2561” ) หรือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัดเว็ปไซต์www.prsthailand.com Facebook ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยหรือpakaomathailand