โครงการตามรอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี และหน่วยงานต่างๆ นำคณะครูอาจารย์ร่วมเดินทางตามรอยพระราชา ถอดรหัสโครงการชั่งหัวมัน-หุบกะพง ต่อยอดสร้างนวัตกรรมพัฒนาเยาวชน

0
341

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) มูลนิธิไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์กรมหาชน) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นำคณะครู จำนวน 30 คน จากสถาบันต่างๆ ร่วมเดินทางไปยัง 1 ใน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้มีชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชาในโครงการตามรอยพระราชา ทิพยสืบสานรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาเที่ยวบ้านไร่ของในหลวง รัชกาลที่ 9 บนเส้นทางชั่งหัวมันและหุบกะพง ณ โครงการชั่วหัวมัน ตามพระราชดำริและศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อถอดบทเรียนจากโครงการในพระราชดำริ นำไปสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนให้กับเยาวชนหรือนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปอย่างยั่งยืน

โดยการเดินทางตามรอยพระราชาในครั้งนี้เป็นการนำคณะครูไปเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตกับโครงการตามรอยพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 “เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คณะครูในการร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานเข้าใจเข้าถึง ศาสตร์พระราชาพร้อมทั้งร่วมกันสร้างนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดและปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดด้วยนวัตกรรมให้กับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ ได้สัมผัสถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยให้คนไทยได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป