แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ตั้งเป้าแผนงานปี 61 ยอดจองธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย 31,000 ล้าน และรายได้ค่าเช่าจากธุรกิจอสังหาฯ 3,700 ล้าน

0
1596

คุณอดิศร ธนนันท์นราพูล

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ตั้งเป้า แผนงานปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดจองจากธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย จำนวน 31,000 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่าจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการให้เช่าอีก 3,700 ล้านบาท

นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้เงินกู้สุทธิจำนวน 43,500 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 87% และมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 2.35%

ในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายจ่ายด้านการลงทุนประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายในการซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยประมาณ 8,000 ล้านบาท และรายจ่ายในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่าประมาณ 7,000 ล้านบาท

สำหรับปี 2561 นั้น บริษัทฯ ได้เตรียมงบลงทุนไว้ทั้งหมดประมาณ 13,000 ล้านบาทประกอบด้วยงบสำหรับการซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยประมาณ 7,000 ล้านบาท และงบลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพี่อการให้เช่าอีกจำนวน 6,000 ล้านบาท

ในส่วนของการระดมทุนนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้จำนวนไม่ต่ำกว่า 14,000 ล้านบาท และคาดว่า ณ. สิ้นปี 2561 บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเมื่อสิ้นปี 2560

 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าหมายแผนการดำเนินงาน ในปี 2561  โดยตั้งเป้าหมายยอดขาย (Booking)  31,000  ล้านบาท  และเป้าหมายรับรู้รายได้จากยอดโอนกรรมสิทธิ์  33,000 ล้านบาท

คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ

นายนพร  สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้

ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยปี 2560

ตัวเลขของบ้านจดทะเบียนเพิ่มเฉพาะประเภทจัดสรร ตั้งแต่ ม.ค.- พ.ย. 2560  มีจำนวนรวมทั้งหมด 82,283  หน่วย ลดลง  17.9 %   เมื่อเทียบกับช่วงเวลา 11 เดือนของปี 59  (มีจำนวน 100,179 หน่วย)  หากประมาณการบ้านจดทะเบียนเพิ่มเฉพาะที่จัดสรรทั้งปี 2560  จะมีจำนวนรวมประมาณ 90,030  หน่วย  ลดลง 14.0%    เมื่อเทียบกับทั้งปี 2559  (มีจำนวนรวมทั้งหมด 104,628 หน่วย)

ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม

จำแนกตามประเภทดำเนินการ ระหว่าง  ม.ค.- พ.ย. 2558 – 2560

 

จำแนกประเภท ม.ค.-พ.ย.

2558

ม.ค.-พ.ย.

2559

ม.ค.-พ.ย.

2560

ทั้งปี

2559

ประมาณการทั้งปี 2560P 2538*

สร้างเอง

20,751 20,348 18,847 21,915 20,630 32,118
จัดสรร 92,815 100,179 82,283 104,628 90,030 146,735
รวมทั้งหมด 113,566 120,527 101,130 126,543 110,660 178,753
เปลี่ยนแปลง -5.3% 6.7% -16.1% 2.2% -12.6% 27.7%

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์  , p. ประมาณการ

*     ปี  2538  เป็นปีที่บ้านจดทะเบียนสูงสุด  นับตั้งแต่ปี 2530  เป็นต้นมา

**  %  การเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า

อนึ่งหากพิจารณา จำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัยเฉพาะที่จัดสรร   ในช่วง 11 เดือนของปี 2560  และประมาณการทั้งปี  60  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2559   มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 • ประเภทบ้านเดี่ยว ในช่วง 11 เดือนแรก  มีจำนวนรวม 11,155  หน่วย ลดลง 2%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 59  (มีจำนวน 11,772 หน่วย)   ประมาณการรวมทั้งปี 60  มีจำนวน 12,200  หน่วย  ลดลง 4.2%      เมื่อเทียบกับปี 59 ทั้งปี (มีจำนวนรวม 12,736  หน่วย)
 • ประเภทบ้านแฝด ในช่วง 11 เดือนแรก มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,029  หน่วย เพิ่มขึ้น 9 %  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 59  (มีจำนวน 1,665 หน่วย)  ประมาณการรวมทั้งปี 60  มีจำนวน 2,330  หน่วย  เพิ่มขึ้น 23.%  เมื่อเทียบกับปี 59 ทั้งปี (มีจำนวนรวม 1,895  หน่วย)
 • ประเภททาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ ในช่วง 11 เดือนแรก มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,184 หน่วย ลดลง 3%   เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 59  (มีจำนวน 15,538 หน่วย)  ประมาณการรวมทั้งปี 60  มีจำนวน 16,600  หน่วย ลดลง 3.0 % เมื่อเทียบกับปี 59 ทั้งปี (มีจำนวนรวม 17,111 หน่วย)
 • ประเภทคอนโดมิเนียม ในช่วง 11 เดือนแรก มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,915  หน่วย ลดลง 3%  เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี  59  (มีจำนวน 71,204 หน่วย) ประมาณการรวมทั้งปี 60  มีจำนวนรวม 58,900  หน่วย ลดลง 19.2 %   เมื่อเทียบกับปี 59  ทั้งปี มีจำนวนรวม 72,886 หน่วย)

ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม

หน่วย : หลัง

       จำแนกตามประเภทจัดสรร ระหว่าง ม.ค. พ.ย.  2558 – 2560

บ้านจดทะเบียนเพิ่ม

จำแนกตามประเภทจัดสรร

ม.ค.-พ.ย.

2558

ม.ค.-พ.ย.

2559

ม.ค.-พ.ย.

2560

 

ทั้งปี

2559

ประมาณการทั้งปี  2560P ** 2538  

บ้านเดี่ยว

11,198 11,772 11,155 12,736 12,200 20,793
 % การเปลี่ยนแปลง -6.5% 5.1% -5.2% 7.6% -4.2% 16.4%
บ้านแฝด
1,966 1,665 2,029 1,895 2,330 938
% การเปลี่ยนแปลง -26.3% -15.3% 21.9% -19.9% 23.0% 336.3%
ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 17,980 15,538 15,184 17,111 16,600 58,093
% การเปลี่ยนแปลง 14.9% -13.6% -2.3% -12.8% -3.0% 16.0%
คอนโดมิเนียม
61,671 71,204 53,915 72,886 58,900 66,911
% การเปลี่ยนแปลง -7.9% 15.5% -24.3% 7.8% -19.2% -1.5%
รวมทั้งหมดประเภทจัดสรร
92,815 100,179 82,283 104,628 90,030 146,735
           % การเปลี่ยนแปลง
-4.6% 7.9% -17.9% 3.1% .-14.0% 7.8%

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์,**  ปี  2538  เป็นปีที่บ้านจดทะเบียนสูงสุด  นับตั้งแต่ปี 2530  เป็นต้นมา

* % การเปลี่ยนแปลง  เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า , *p เป็นตัวเลขประมาณการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560  มีสัดส่วน แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย และระดับราคา ได้ดังนี้

แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย แบ่งตามสัดส่วนระดับราคา
ประเภทที่อยู่อาศัย สัดส่วน ระดับราคา สัดส่วน
บ้านเดี่ยว 74% ต่ำกว่า 2.0 ล้านบาท
ทาวน์เฮ้าส์ 9% 2.0  – 4.0   ล้านบาท 14%
คอนโดมิเนียม 17 % 4.01 –  6.0   ล้านบาท 22%
6.01 – 10.0  ล้านบาท 20%
10.01 – 25.0  ล้านบาท 20%
มากกว่า 25.0 ล้านบาท 24%
รวม 100% 100%
สัดส่วนใน กทม.และปริมณฑล 90%
สัดส่วนต่างจังหวัด 10%

ในปี 2560 ณ ต้นปี บริษัทฯ  มีจำนวนโครงการที่เปิดดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้นรวม 68  โครงการ  เป็นโครงการในกทม. และปริมณฑล  40  โครงการ  ต่างจังหวัด  28  โครงการ  รวมโครงการที่เปิดใหม่ ระหว่างปี  10  โครงการ  รวมโครงการที่เปิดดำเนินการในปี 60  มีจำนวนทั้งหมด 78 โครงการ  สำหรับโครงการที่เปิดใหม่  10  โครงการ มูลค่าโครงการรวม  10,080  ล้านบาท

จำแนกเป็น

 • โครงการบ้านเดี่ยว         8     โครงการ  (นับรวมบ้านแฝด)
 • โครงการทาวน์โฮม     3      โครงการ

(ในโครงการที่ Mix สินค้า นับแยกออกตามประเภทสินค้า นับซ้ำโครงการ)

 • โครงการคอนโดมิเนียม 1   โครงการ

แสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินการระหว่างปี  2560 – 2561

                          ณ ต้น ม.ค. ปี 2560 2561*e
จำนวนโครงการทั้งหมด

–         กทม.  และปริมณฑล

–         ต่างจังหวัด

68

 

40

28

 

68

 

40

28

 

โครงการเปิดใหม่ระหว่างปี /(ต่างจังหวัด)

มูลค่าโครงการ  (ล้านบาท)

10(2)

 

10,080

 

18(2)

 

36,300

 

รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด ในปี 78 86

หมายเหตุ โครงการ มหาชัย และ นครปฐม อยู่ใน กทม. และปริมณฑล

ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  ตามจำนวนหลัง  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ยอดรวมสะสมตั้งแต่ ม.ค. – พ.ย. 60   แบ่งจำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย  เป็นดังนี้

 • ตลาดบ้านเดี่ยว       บริษัทมีส่วนแบ่งตลาด    15  %
 • ตลาดทาวน์เฮ้าส์       บริษัทมีส่วนแบ่งตลาด   6  %
 • ตลาดคอนโดมิเนียม  บริษัทมีส่วนแบ่งตลาด    2  %

 แผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

ณ ต้นปี 2560 บริษัทฯมีโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น  68   โครงการ  โดยเป็นโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  40  โครงการ  และต่างจังหวัด   28  โครงการ  และในปี 2561  นี้ บริษัทมีแผนการดำเนินงานเปิดโครงการใหม่ 18  โครงการ มูลค่ารวมทั้งหมด  36,300 ล้านบาท แบ่งแยกเป็นโครงการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  16  โครงการ และต่างจังหวัด  2  โครงการ  ทั้งนี้หากแบ่งตามประเภทของที่อยู่อาศัยได้ดังนี้

 • โครงการบ้านเดี่ยว       14     โครงการ  (นับรวมบ้านแฝด)
 • โครงการทาวน์เฮ้าส์        7     โครงการ

(ในโครงการที่ Mix  นับแยกออกตามประเภทสินค้า  นับซ้ำโครงการ)

 • คอนโดมิเนียม        4     โครงการ

รวมจำนวนโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้นในปี 2561  ทั้งหมด  86  โครงการ

สัดส่วนของยอดขายรวม (Booking) ของปี 2561  มีรายละเอียดดังนี้

แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย แบ่งตามสัดส่วนระดับราคา
ประเภทที่อยู่อาศัย สัดส่วน ระดับราคา สัดส่วน
บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 68% ต่ำกว่า 2.0 ล้านบาท 1%
ทาวน์เฮ้าส์ 9%  2.01  – 4.0    ล้านบาท 17%
คอนโดมิเนียม 23% 4.01 –  6.0   ล้านบาท 21%
6.01 – 10.0  ล้านบาท 17%
รวม 100% 10.01 – 25.0  ล้านบาท 21%
สัดส่วนใน กทม.และปริมณฑล 89% มากกว่า 25.0 ล้านบาท 23%
สัดส่วนต่างจังหวัด 11% รวม 100%

หมายเหตุ   % สัดส่วน คำนวนตามมูลค่า

เป้าหมายยอดขายในปี 2561 บริษัทตั้งเป้ายอดขาย (Booking)  รวม 31,000 ล้านบาท

ราคาเฉลี่ยต่อยูนิตที่ขายในปี  2561 เท่ากับ  7.0  ล้านบาท (ปี 2560 ราคาเฉลี่ยต่อยูนิต  7.5 ล้านบาท)  และยอดโอนกรรมสิทธิ์มูลค่ารวม  33,000 ล้านบาท

อนึ่งหากพิจารณาสัดส่วนของยอดขาย (พิจารณาตามมูลค่า) ของปี 2561   จำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย จะมีสัดส่วน ดังนี้

 • บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 68 % , ทาวน์เฮ้าส์  9 % , คอนโดมิเนียม   23 %

(รายละเอียดตามตารางข้างต้น)

ในส่วนของแผนการลงทุนในการซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ในทำเลต่างๆ  ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล  และต่างจังหวัด งบประมาณรวม  7,000   ล้านบาท   ทั้งนี้การพิจารณาซื้อที่ดิน บริษัทจะพิจารณาทำเลที่สามารถนำมาพัฒนาโครงการได้ทันทีและมีศักยภาพที่ดี

รายละเอียดโครงการเปิดใหม่ในปี 2561    

 

 

 

โครงการ

 

 

ประเภท

 

 

 

ขนาดโครงการ

(ไร่)

 

จำนวนหลัง

ทั้งหมด

 

 

ราคาเฉลี่ย

ต่อหลัง

(ล้านบาท )

 

 

มูลต่า โครงการ

(ล้านบาท)

 

ไตรมาสที่เปิดขาย
  1. The Ease  พระราม 2 CD 4.4 329 2.3 760 Q1
2.                                           2. Villaggio สันทราย เชียงใหม่ รวม 32.3 246 3.3 820
3. DH 17.4 72 5.6 400
TH 14.9 174 2.4 420
4.                                           3. Villaggio เกาะเรียน อยุธยา รวม 50.4 331 3.1 1,040
5. DH 25.9 116 3.7 430
Semi 15.6 106 3.4 360
TH 8.9 109 2.3 250   Q2
6.                                           4. มัณฑนา อ่อนนุช วงแหวน (5) DH 85.0 313 10.1 3,150
7.                                           5. Villaggio บางนา เทพรักษ์ รวม 63.1 342 4.6 1,570
DH 32.3 136 6.2 840
8. Semi 30.8 206 3.5 730
9.                                           6. Indy 2 ศรีนครินทร์ TH 45.5 445 3.4 1,500
  7. The Room สุขุมวิท 38 CD 2.3 229 14.0 3,200  

 

  8. The Room พญาไท CD 2.6 437 8.9 3,900
  9. Vive  บางนา TH 20.7 92 8.5 780
10. มัณฑนา  พุทธมณฑลสาย 2 บางแวก DH 73.4 146 16.4 2,400
11. Villaggio เพชรเกษม สาย 4 รวม 48.0 406 2.8 1,160
Semi 24.3 146 3.7 540 Q3
11. TH 23.7 260 2.4 620
12. Indy 4 บางนา กม. 7 TH 14.4 122 3.9 470

 

 

โครงการ

 

 

ประเภท

 

 

 

ขนาดโครงการ

(ไร่)

 

จำนวนหลัง

ทั้งหมด

 

 

ราคาเฉลี่ย

ต่อหลัง

(ล้านบาท )

 

 

มูลต่า โครงการ

(ล้านบาท)

 

ไตรมาสที่เปิดขาย
13. มัณฑนา 2 บางนา กม. 7 DH 61.6 188 12.8 2,400
14. มัณฑนา 3 เวสเกตต์ DH 93.7 295 14.9 4,400
15. Villaggio รังสิต คลอง 2 รวม 87.0 499 4.4 2,200
DH 34.8 161 6.5 1,050
Semi 52.2 338 3.4 1,150
16. ชัยพฤกษ์ ทางด่วนรามอินทรา จตุโชติ DH 98.8 470 6.4 3,000 Q4
17. Villaggio  บางนา ศรีนครินทร์ รวม 50.9 317 4.2 1,350
DH 33.3 126 6.3 800
TH 17.6 191 2.9 550
18. The Key เพชรเกษม CD 3.8 621 3.5 2,200
 รวมทั้งหมด 838 5,828 6.2 36,300