แพทย์ชี้บาดเจ็บไขสันหลังอาจทำให้พิการ

0
999

          

แพทย์ชี้บาดเจ็บไขสันหลังอาจทำให้พิการ เสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต ช่วยเหลือตนเองไม่ได้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาและฟื้นฟูให้กลับมาใช้ชีวิต และมีส่วนร่วมในสังคมได้ตามปกติ

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ไขสันหลังเป็นส่วนของระบบประสาทส่วนกลางที่เชื่อมต่อมาจากก้านสมองทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณประสาทสั่งการจากสมองผ่านไปยังเส้นประสาทส่วนปลาย และรับสัญญาณประสาทจากเส้นประสาทรับความรู้สึกถ่ายทอดขึ้นไปยังสมอง หากไขสันหลังได้รับการบาดเจ็บอาจมาจากสาเหตุ อาทิ อุบัติเหตุ ตกจากที่สูง การถูกทำร้ายเป็นต้น จะทำให้เกิดความพิการ เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวัน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความบกพร่องในการทำงานของระบบต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านระบบขับถ่ายทางเดินหายใจ กระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ปัญหาด้านผิวหนังที่เกิดจากแผลกดทับ เป็นต้น ซึ่งผลกระทบจากความบกพร่องของระบบต่าง ๆ นี้ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญส่งผลต่อภาวะสุขภาพของคนพิการในระยาว เช่น การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อทางเดินหายใจ การทำงานของไตเสื่อมอาการปวดเนื่องจากกล้ามเนื้อหดเกร็ง ข้อต่อยึดติด อาจนำมาสู่การเสียชีวิตหรือเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้ป่วยตลอดเวลาแต่สามารถป้องกันได้หากคนพิการและผู้ดูแลได้รับความรู้ในการดูแลตนเองอย่างถูกต้องตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาล และได้รับการติดตามภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กล่าวว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังมีความสำคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิต สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ให้การดูแลรักษาโดยประเมินระดับการบาดเจ็บซึ่งความสามารถในการฟื้นฟูของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับระดับและความรุนแรงของการบาดเจ็บไขสันหลังเป็นสำคัญ หลังจากนั้นจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถดูแลตนเอง เช่น ฝึกการขับถ่าย อุจจาระ ปัสสาวะ การดูแลป้องกันแผลกดทับ การป้องกันและรักษาอาการปวด การเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าสู่สังคม