เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

0
475

เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2561  เป็นต้นไป ดังนี้

  1. นายเชาวลิต เอกบุตร  เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  1. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

  1. นายนิธิ ภัทรโชค เป็น President, Cement – Building Materials Business, Head of Ceramics Business Committee และดูแลงานในตำแหน่ง Vice President-Building Products and Distribution Business อีกตำแหน่งหนึ่ง