เอสซีจี ร่วมปาฐกถาในงานประชุมระดับนานาชาติ STS forum 2018 ภายใต้หัวข้อ “Science and Technology in Business and Finance”

0
704

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ได้รับเกียรติร่วมปาฐกถาในงานประชุม Science and Technology in Society forum (STS Forum) 2018งานประชุมเชิงนโยบายระดับนานาชาติ ในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคม ครั้งที่ 15ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำองค์กรและบุคคลระดับสูงจากหลากหลายภาคส่วน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด วิสัยทัศน์ มุมมอง หรือความเคลื่อนไหวในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงาน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และสื่อต่างๆ กว่า 1,400 คน จาก 80 ประเทศทั่วโลก

โดยคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ได้ปาฐกถาในหัวข้อ Science and Technology in Business and
Finance”
แสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร ประกอบ
ไปด้วย

  • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยมองลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centricity R&D)
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้รวดเร็วทันต่อความต้องการของตลาดโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Open Innovation)
  • การนำ Digital Transformation มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และประยุกต์การทำงานในแบบ Startup เพื่อพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นและดึงดูดคนเก่งเข้าสู่องค์กร

ด้วยความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตต่อไปในอนาคต รวมทั้งการยกระดับขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย และพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ร่วมกับสถาบันภายนอกจะช่วยสร้างองค์กรให้มีนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที