เอสซีจี รับรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2560 สาขา Distinguished Issuer Award

0
533

เอสซีจี รับรางวัล Distinguished Issuer Award

เมื่อเร็วๆ นี้ นายยุทธนา เจียมตระการ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – บริหารกลางเอสซีจี เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัลDistinguished Issuer Awardจาก ดร.วิษณุ เครืองาม(ที่ 3 จากขวา)รองนายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจำปี 2560 (Best Bond Awards 2017)โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่นในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ที่สอดคล้องต่อความต้องการของบริษัทและนักลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ภายใต้การดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลด้านการกำกับกิจการที่ดี (GoodGovernance)ทั้งนี้ เอสซีจีเป็นบริษัทเอกชนรายแรกๆ ที่มีการระดมทุนจากตลาดหุ้นกู้ โดยยึดหลักปฏิบัติด้านการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและการดูแลผู้ถือหุ้นกู้เสมือนเป็นลูกค้าของบริษัทฯเน้นการพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อลูกค้าหุ้นกู้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลากว่า18ปีที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้น เอสซีจี ยังให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมและสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบที่มีส่วนช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีนั้นไว้ เพื่อให้ธุรกิจและลูกค้าหุ้นกู้สามารถเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว