เลขาธิการคปภ. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) เล็งใช้เป็นโมเดลต้นแบบให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยกับผู้ประสบภัยในภูมิภาค

0
155

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(เลขาธิการคปภ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. จากส่วนกลางตรวจเยี่ยมสำนักงาน คปภ. ภาค1(เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการทำงานและสภาพปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. จังหวัด จาก นายพัฒนศักดิ์ มงคลปัญญา ผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักงาน คปภ. ภาค1(เชียงใหม่) ซึ่งภาพรวมผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเลขาธิการ คปภ. ได้เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านประกันภัยให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้เลขาธิการ คปภ. ยังได้แนะนำให้นำข้อมูลสถิติต่างๆ ของแต่ละจังหวัดที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค1(เชียงใหม่) มาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายการทำงานของแต่ละจังหวัดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ประชาชนในขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อสะท้อนให้ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยทราบสภาพปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อจะนำไปแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัยรวมไปถึงการเข้มงวดตรวจสอบคนกลางประกันภัยทั้งชีวิตและวินาศภัยรวมทั้งพวกมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาหาผลประโยชน์ในลักษณะหลอกลวงประชาชนซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยเป็นที่หวาดกลัวในสายตาประชาชนดังนั้นจึงต้องเร่งคัดกรองกลุ่มคนเหล่านี้ออกไปจากอุตสาหกรรมประกันภัยและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากเป็นการบ้านไว้ก็คือการผลักดันกรมธรรม์ประกันภัยที่ตรงกับความต้องการของประชาชนตามฤดูกาลเช่นกรมธรรม์ประกันภัยไข้เลือดออกกรมธรรม์ประกันภัยลำไยกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นต้น

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่าต้องขอชื่นชมการทำงานของสำนักงาน คปภ. ภาค1 (เชียงใหม่) ที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุรายใหญ่โดยจากสถิติพบว่าเพียง 2 ไตรมาส สามารถบริหารจัดการกรณีเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและประสบผลสำเร็จจำนวน 5-6 เรื่องดังนั้นจึงควรรักษามาตรฐานการทำงานที่ดีเช่นนี้ไว้และจะได้ใช้เป็นต้นแบบการทำงานในเชิงรุกให้กับสำนักงาน คปภ. ภาคอื่นๆ ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัยต่อไป

ในโอกาสนี้เลขาธิการ คปภ. ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องทำงานชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของสำนักงาน คปภ. ภาค1 และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าไปช่วยเหลือด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบภัยทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วจนทำให้ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากดังนั้นในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงพร้อมที่จะบูรณาการการทำงานด้านประกันภัยร่วมกับสำนักงานคปภ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป