เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนกรกฎาคม ปี 61 เติบโต 4.69 %

0
225

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 มีทั้งสิ้น 358,583.82 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.69 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 102,911.62 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 255,672.20 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 84

โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 102,911.62 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกจำนวน 52,818.43 ล้านบาท และ (2) เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวจำนวน 50,093.19 ล้านบาท

สำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปที่มีจำนวน 255,672.20 ล้านบาท มีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 84 ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แสดงถึงผู้เอาประกันชีวิตให้ความสำคัญต่อการประกันชีวิตตลอดมา รวมถึงบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทได้มีการพัฒนาแบบของผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด

ผู้อำนวยการบริหารสมาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมขอประชาสัมพันธ์โครงการ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มด้วยรักและห่วงใย (ประกันภัย10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์)” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้มีนโยบายในการส่งเสริมการประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ในเดือนกันยายน 2561 นี้ สำนักงาน คปภ. จึงได้มีโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งมีความคุ้มครอง 3 กรณี คือ

  1. กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (ที่ไม่ได้เกิดจากถูกฆาตกรรม /ถูกลอบทำร้ายร่างกาย /การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) วงเงิน 100,000 บาท
  2. กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม/
    ถูกลอบทำร้ายร่างกาย /การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 50,000 บาท และมีผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
  3. กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย) วงเงิน 5,000 บาท

สมาคมจึงขอเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมโครงการกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มด้วยรักและห่วงใย (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) ของสำนักงาน คปภ. ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ด้วยการใช้บริการจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ จากช่องทางการจำหน่ายได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2561 โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 20-70 ปี และมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ซื้อกรมธรรม์ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัย และประกันภัย 10 บาท สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 02679 8080 ต่อ 531,532 หรือ Download ข้อมูลสถิติได้จาก www.tlaa.org/2012/statistics.php