เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนพฤษภาคม ปี 61 เติบโต 6.78%

0
689

นายพิชา สิริโยธิน  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่าเบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม2561 มีทั้งสิ้น 253,970.11ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.78 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 73,262.24ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 180,707.88ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 84

โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่73,262.24 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรdจำนวน39,041.65ล้านบาทและ (2) เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวจำนวน34,220.59ล้านบาท

สำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปที่มีจำนวน180,707.88ล้านบาทมีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 84ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแสดงถึงผู้เอาประกันชีวิตให้ความสำคัญต่อการประกันชีวิตตลอดมา รวมถึงบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทได้มีการพัฒนาแบบของผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด

ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการประกันชีวิตมากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยวางแผนทางด้านการเงิน อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน จึงจะขอแนะนำข้อควรทราบสำหรับการทําประกันชีวิต เพื่อให้ผู้ที่สนใจบรรลุเปาหมายในการทำประกันชีวิตและไดรับ
ประโยชนสูงสุด 5 ขั้นตอนสำคัญก่อนการซื้อประกันชีวิตดังนี้

  1. ขอดูบัตรตัวแทนประกันชีวิต

ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องขอดูใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของตัวแทนประกันชีวิตที่จะทำการเสนอขายก่อนการทำประกันชีวิตทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านช่องทางใดก็ตาม สำหรับช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ ผู้ขายจะต้องแจ้งเลขที่ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต พร้อมชื่อ-นามสกุล และบริษัทที่สังกัดทุกครั้ง

  1. อ่านรายละเอียด

ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารการเสนอขายอย่างละเอียดว่าเป็นไปตามที่ตนเองต้องการ และต้องตรงตามการเสนอขายของตัวแทน ได้แก่ระยะเวลาเอาประกันภัยเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระ ระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัย ผลประโยชน์/เงินปันผล (ถ้ามี) เงื่อนไขการจ่ายเงินคุ้มครอง ฯลฯ รวมถึงสิทธิที่อาจเสียไปหากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

  1. กรอกข้อมูลตามจริง

ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องกรอกข้อมูลตามความจริงทุกประการในใบคำขอเอาประกันภัยด้วยตนเอง เพราะหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือปกปิดข้อมูลไม่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนั้นได้หากตรวจสอบพบความจริง

  1. ลงลายมือชื่อในใบคำขอฯ ด้วยตนเอง

เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัยเรียบร้อยแล้ว จะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้นในกรณีที่ตัวแทน หรือคนอื่นเป็นผู้กรอกให้ ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงลายมือชื่อทุกครั้ง

  1. ขอใบรับเงินชั่วคราว

เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องขอใบรับเงินชั่วคราวที่เป็นแบบฟอร์มของบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ ในการทำประกันชีวิต ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องคำนึงถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นสิ่งสำคัญด้วย เพราะสัญญาประกันชีวิตจะให้ประโยชน์สูงสุด และมีผลคุ้มครองต่อเนื่องนั้น กรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องมีผลสมบูรณ์ กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามกำหนดเวลาจนกระทั่งครบกำหนดสัญญา

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์0 2679 8080 ต่อ 531,532 หรือ Download ข้อมูลสถิติได้จาก www.tlaa.org/2012/statistics.php