เดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง(รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะ 2, 3, และ 4

0
474

3

การเคหะแห่งชาติเร่งจัดทำ EIA โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะที่ 2, 3 และ 4 พร้อมขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนเมษายน 2561

E          D

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงแผนการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 2 , 3, และ 4 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตอบหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบ EIA พร้อมกระบวนการนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)เพื่อพิจารณา สำหรับผลความคืบหน้าแนวทางการขออนุญาตใช้ FAR Bonusโดยการเคหะแห่งชาติและบริษัท ISET (ประเทศไทย) จำกัด(ผู้จัดทำ EIA) เข้าหารือแนวทางการขออนุญาตใช้ FAR Bonus ร่วมกับสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ได้นำส่งเอกสารการรับรองขอบเขตที่ดินพร้อมสำเนาโฉนดและการรับรองรายชื่อผู้อยู่อาศัยเดิมไปสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะทำงานเพื่อบูรณาการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) “ด้านการก่อสร้างและการพัฒนาโครงการ” เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการด้านการก่อสร้างและการพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เช่น การออกหนังสือรับรองความกว้างเขตทาง โดยสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร, การรับรองระบบจราจรโดยสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับโครงการฯ เป็นต้นนอกจากนี้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ 13,746 หน่วยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการฯ ภายใต้ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยจะมีการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนดินแดงและทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding) เป็นลำดับถัดไป