ออมสิน แจงโครงการสามล้อเอื้ออาทร ปล่อยกู้ถูกต้อง มีหลักฐานการรับเงินจริง

0
1417

นางสาวจิราพร  นุกิจรังสรรค์ องผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกรณีมีกลุ่มผู้ขับขี่สามล้อรับจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการจักรเพชรที่เข้าร่วมโครงการสามล้อเอื้ออาทร เข้าร้องเรียนกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยระบุว่าได้มีการทำสัญญาเงินกู้ไว้กับสหกรณ์บริการจักรเพชร เพื่อกู้ซื้อรถและชำระหนี้ตามที่ตกลงกับสหกรณ์ฯ แต่กลับถูกธนาคารออมสินฟ้องคดีนั้น ธนาคารขอชี้แจงว่า โครงการสามล้อเอื้ออาทร เป็นการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินเพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีรถสามล้อเป็นของตนเอง เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพขับรถรับจ้างได้อย่างสุจริต ซึ่งเงินที่นำไปลงทุนประกอบอาชีพเป็นเงินกู้ที่ธนาคารออมสินให้กู้แก่สมาชิกของสหกรณ์แห่งนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคาร ตั้งแต่ขั้นตอนการให้สินเชื่อ การจ่ายเงินกู้ และเงื่อนไขการชำระหนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถชำระหนี้ผ่านสหกรณ์และให้สหกรณ์เป็นผู้รวบรวมนำส่งให้ธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ยืนยันว่าได้จ่ายเงินกู้ตามสัญญาเต็มจำนวน โดยมีหลักฐานยืนยันการรับเงินกู้ครบถ้วนทุกราย ส่วนกรณีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอให้ธนาคารถอนฟ้องผู้เสียหายที่ทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารออมสินสาขาเยาวราช ในกรณีที่ยื่นฟ้องไปแล้ว และในส่วนที่ศาลมีคำพิพากษาให้งดการบังคับคดีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้น ธนาคารออมสินยินดีที่จะดำเนินการถอนฟ้อง หรืองดการบังคับคดีให้ในกรณีที่ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ร้องเข้ามาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือดำเนินการชำระหนี้ปิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้หรือประสบปัญหา ไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญาที่ทำไว้กับธนาคาร สามารถดำเนินการติดต่อกับธนาคารออมสินสาขาที่ใช้บริการสินเชื่อ เพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดของการดำเนินคดีหรือยังมิได้มีการดำเนินคดีก็ตาม