ออมสิน เปิด Innovation Club by GSB Start up Kick Off ปั้นนักศึกษา มอ. เป็น Start up แห่งแรก

0
404

626851

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ “Innovation Club by GSB Start up” ในโอกาสเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “100 ที่ปรึกษา 100 วิสาหกิจชุมชน/OTOP ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ ธนาคารออมสิน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายระวี อุ่นภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up ร่วมในพิธี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายระวี อุ่นภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up เปิดเผยว่า โดยธนาคารออมสิน รับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการสร้างและขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs Start up ซึ่งเกิดเป็น Key driver ใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและเติบโต  ธนาคารออมสินได้จับมือกับสถาบันการศึกษา 40 แห่งทั่วประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  เพื่อร่วมกันสร้างผู้ประกอบการSMEs Start up ในรั้วมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ GSB SMEs Startup Academy ซึ่งมีโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ GSB Innovation Club และ University Model สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการ GSB Innovation Club จะประกอบด้วย Smart Start Idea  และ Smart Start Company  เพื่อมุ่งให้การสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจเริ่มธุรกิจ มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ  SMEs Start up ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

“Innovation Club by GSB Start up เป็น Co-Working Space ในมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม Smart Start Idea โดยจะมีการตั้งโจทย์คำถามเกี่ยวกับ New Fintech หรือ ผลิตภัณฑ์ทางการตลาดของธนาคารออมสิน เพื่อให้นักศึกษาได้ประกวดไอเดียชิงเงินรางวัลในทุกเดือน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความคิดในการสร้างสรรค์ไอเดียและนวัตกรรมออกมา อีกกิจกรรมหนึ่งคือ Smart Start up Company ที่ถือเป็นการนำเอาความคิดหรือไอเดียที่เกิดขึ้นมาต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจได้จริง โดยธนาคารและมหาวิทยาลัยจะร่วมมือกัน สนับสนุนทั้งทางด้านเงินทุนและองค์ความรู้ต่างๆ ให้นักศึกษานำไปต่อยอดไอเดียมาสร้างให้เป็นผู้ประกอบการ ที่เป็นต้นแบบให้กับ Start up รุ่นใหม่ๆ ถือเป็นการบ่มเพาะธุรกิจในรั้วมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประกอบตัวจริง เติบโตเป็น Start up รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป”

นายระวี กล่าวว่า ธนาคารออมสิน พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการ ที่สามารถดำเนินธุรกิจแนวใหม่ โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจเริ่มธุรกิจให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แสดงศักยภาพทางความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start up ในอนาคต โดยในปีนี้จะทยอยเปิด Innovation Club by GSB Start up ในมหาวิทยาลัยจำนวน 20 แห่ง จากเป้าหมาย 40 แห่ง  ซึ่งจะดำเนินการในปีต่อๆไป ทั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างอนาคตของชาติ และช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต มั่นคง และยั่งยืน