ออมสิน เปิดตัวกิจกรรม “เดบิตออมสิน แจกโชคทองข้ามปี แค่พกก็อุ่นใจ ยิ่งใช้ย่ิงรวย” แจกโชคผู้ใช้บัตรเดบิต 106 รางวัล มูลค่ากว่า 3.2 ล้านบาท

0
1188

ออมสิน เปิดตัวกิจกรรม “เดบิตออมสิน แจกโชคทองข้ามปี แค่พกก็อุ่นใจ ยิ่งใช้ย่ิงรวย”
กระตุ้นลูกค้าเปลี่ยนบัตรแถบแม่เหล็กเป็นบัตรชิปการ์ด ฟรีค่าธรรมเนียม แจกโชคผู้ใช้บัตรเดบิต 106 รางวัล มูลค่ากว่า 3.2 ล้านบาท รางวัลสูงสุดทองคาหนัก 10 บาท

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย พัฒนาระบบการชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสร้างสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยสนับสนุนให้ ชาระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดเพ่ิมมากขึ้น สอดรับกับธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี กำหนดให้สถาบันการเงินทุกแห่งต้องเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็ก เป็นบัตรชิปการ์ดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปและลูกค้าธนาคารได้รับรู้และตื่นตัวในเรื่องของการเปลี่ยนบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็ก มาเป็นบัตรเดบิตแบบชิปการ์ด ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตรเดบิตมากขึ้น เนื่องจากบัตรแบบชิปการ์ดสามารถป้องกันการถูกโจรกรรมคัดลอกข้อมูลในบัตร (Skimming) และลดอัตราการปลอมแปลงบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงกระตุ้นให้ลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารออมสินใช้บัตรเดบิตในการซื้อสินค้า และบริการเพ่ิมมากขึ้น

“ในการนี้ธนาคารจึงได้จัดกิจกรรม “บัตรเดบิตออมสิน แจกโชคทองข้ามปี แค่พกก็อุ่นใจ ยิ่งใช้ยิ่งรวย” เพื่อมอบรางวัลให้กับลูกค้าที่ใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครบัตรเดบิตใหม่ ผู้ติดต่อเปลี่ยนบัตรแบบแถบแม่เหล็กเป็นบัตรแบบชิปการ์ด รวมถึงผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ ลูกค้าที่ถือบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็กของธนาคารสามารถนำบัตรมาเปลี่ยนเป็นบัตรแบบชิปการ์ด โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วย” รองผู้อานวยการธนาคารออมสิน กล่าว

สาหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม และได้สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล สาหรับลูกค้าที่มาเปล่ียนบัตรแถบแม่เหล็กเป็นบัตรเดบิตชิปการ์ด, ชาระค่าธรรมเนียมรายปี,ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเดบิต(ยอด1,000 บาทขึ้นไป) และผู้สนใจสมัครบัตรเดบิตใหม่ (ยกเว้นบัตรออมสินเดบิต เบสิค) ซึ่งจะมีการจับรางวัล 3 ครั้ง รวม 106 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,278,500 บาท มีรางวัลสูงสุดเป็นทองคาหนัก 10 บาท โดยจับรางวัลคร้ังแรกในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 รางวัลทองรูปพรรณ จำนวน 35 รางวัล, ครั้งที่ 2 วันท่ี 23 ธันวาคม 2562 จับรางวัลทองรูปพรรณ จานวน 35 รางวัล และครั้งที่ 3 วันที่ 27 เมษายน 2563 จับรางวัลทองรูปพรรณ จานวน 36 รางวัล

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Line Official, Facebook : GSB Society หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เจ้าหน้าท่ีธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร 1115.