ออมสิน หนุนปลูกฝัง Mindsets

0
1373

     

นางสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup ธนาคารออมสิน ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5 ร่วมเปิดอบรมโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนการ แนวคิด และปลูกฝัง “มายเซ็ต” (Mindsets) ด้านการประกอบการและนวัตกรรมไปสู่นักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นฐานรากในการสร้าง Startup Club ในสถาบันการศึกษาให้สำเร็จ

     

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ กำหนดให้จัดกิจกรรมนี้ โดยมีศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินการ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่