ออมสินโอนแล้ว คืนเงินผู้ชำระหนี้ดีติดต่อกัน 12 เดือน ลูกค้า 223,537 ราย ยิ้มรับของขวัญปีใหม่

0
1534

IMG_2406 (2)

ธนาคารออมสิน โอนเงินคืนลูกหนี้ชำระหนี้ตามเงื่อนไขทุกเดือนติดต่อกัน 12 เดือน ระหว่าง ธ.ค.59-พ.ย.60 ตามโครงการคืนดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อยในสัดส่วน 30% ของดอกเบี้ยรับที่ได้จากลูกค้า จำนวนทั้งสิ้น 223,537 ราย รวมเป็นเงิน 626.35 ล้านบาท เฉลี่ยต่อราย 2,802 บาท โดยจำนวนเงินสูงสุดต่อราย 12,002 บาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ธนาคารฯ ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้าเงินกู้ของธนาคารฯ ตามโครงการคืนดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อยที่มีสถานะการชำระเงินกู้ปกติและลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มีงวดชำระเป็นรายเดือน และมีประวัติการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทุกเดือนติดต่อกัน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560 โดยธนาคารฯ คืนในสัดส่วน 30% ของดอกเบี้ยรับที่ได้จากลูกค้ากลุ่มนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 223,537 ราย รวมเป็นเงิน 626.35 ล้านบาท คิดเป็นเงินคืนให้ลูกค้าเฉลี่ยรายละ 2,807 บาท โดยจำนวนเงินสูงสุดต่อราย 12,002 บาท

“สำหรับลำดับบัญชีเงินฝากที่ธนาคารออมสินโอนเงินคืนเข้าบัญชีนั้น เป็นบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่ใช้ในการหักชำระเงินกู้ หากไม่มี ธนาคารฯ จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่ลูกค้าใช้ติดต่อกับธนาคารล่าสุด หากเป็นบัญชีกู้ร่วม ธนาคารฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้หลัก และจะโอนเฉพาะบัญชีที่มียอดดอกเบี้ยคืนตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป” นายชาติชาย กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในจำนวนผู้ที่ได้รับเงินคืนทั้งหมด มีลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกอยู่ตามเงื่อนไข 11,578 ราย ธนาคารฯ จึงยังไม่สามารถโอนเงินคืนให้ได้ ซี่งสาขาที่ลูกค้าใช้บัญชีเงินกู้จะเร่งแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อมาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกใหม่ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และธนาคารจะรวบรวมบัญชีโอนเงินภายในวันที่       15 มีนาคม 2561 ต่อไป แต่หากลูกค้าไม่มาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกหรือธนาคารฯ ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีลูกหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าลูกค้ารายนั้นสละสิทธิ์