อย. จัดทำระบบใหม่ “ถ่ายโอนข้อมูลใบรับแจ้ง” ให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการต่ออายุใบรับแจ้ง

0
659

อย. ได้จัดทำระบบใหม่ “ถ่ายโอนข้อมูลใบรับแจ้ง” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ที่ประสงค์จะผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางต่อไป ให้มาดำเนินการจดแจ้งใหม่ โดยการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่(Privus) ซึ่งจะประมวลผลอัตโนมัติ หากข้อมูลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับจดแจ้งในปัจจุบัน ระบบจะอนุมัติให้ทราบผลได้ในทันที และได้รับใบรับจดแจ้งใหม่ เลขที่เดิม ที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558  ซึ่งมีอายุต่อไปได้อีก 3 ปี นับจากวันที่ออกใบรับแจ้งนั้น โดยสามารถมาดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2561

เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบรับแจ้งเครื่องสำอางควบคุมที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 สามารถใช้ใบรับจดแจ้งต่อไปได้อีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง  พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ ดังนั้น ใบรับแจ้งที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง           พ.ศ. 2535 ดังกล่าว จำนวนประมาณ 400,000 ฉบับ จะสิ้นสภาพลงในวันที่ 8 กันยายน 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันมิให้ผู้ประกอบการมาจดแจ้งใหม่กันอย่างคับคั่งในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ประสงค์จะใช้ฉลากเดิม เลขที่ใบรับแจ้งเดิม ทาง อย.จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว โดยได้จัดทำเมนู “ถ่ายโอนข้อมูลใบรับแจ้ง” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางดังกล่าวต่อไป สามารถมาถ่ายโอนข้อมูลใบรับแจ้ง ซึ่งจากเดิมอยู่ในระบบ E – Logistic (Hello) มาเข้าสู่ระบบ E – submission (Privus) โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้น ผ่านระบบ Privus  ซึ่งจะประมวลผลอัตโนมัติ หากข้อมูลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับจดแจ้งในปัจจุบัน ระบบจะอนุมัติให้ทราบผลได้ในทันที และได้รับใบจดแจ้งใหม่ที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 โดยได้รับเลขที่เดิม และสามารถใช้ต่อไปได้อีก 3 ปี นับจากวันที่ออกใบรับแจ้งนั้น  ทั้งนี้ ใบรับแจ้งที่ไม่สามารถใช้เลขที่เดิมต่อไปมีด้วยกัน 2 กลุ่ม  คือ ใบรับแจ้งผลิตเครื่องสำอาง (แบ่งบรรจุ)  และใบรับแจ้งผลิต (เฉพาะเพื่อการส่งออก)  ซึ่งเคยได้รับเลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-xxxxxxx

อนึ่ง  ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558  ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 เป็นต้นไป  และข้อมูลการรับแจ้งอยู่ในระบบ Hello ผู้ประกอบการสามารถถ่ายโอนข้อมูลให้มาอยู่ในระบบ Privus ไว้ก่อนได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น  เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการต่ออายุใบรับจดแจ้ง ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ  เงื่อนไขในการต่ออายุใบรับจดแจ้ง   ซึ่งจะออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขต่อไป  ดังนั้น ขอให้รีบดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางได้ตั้งแต่บัดนี้อย่ารอจนใกล้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2561  โดยเข้าไปที่เมนู “ถ่ายโอนข้อมูลใบรับแจ้ง” ที่เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th/Cosmetic/รองเลขาธิการ อย. กล่าวในที่สุด