“สุทธิพล” เปิดสำนักงาน คปภ. ภาค 3 – สำนักงาน คปภ. จ.ขอนแก่น พร้อมผุดศูนย์สอบตัวแทนประกันภัยและเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชน อย่างครบวงจร

0
436

40708

40707

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.ให้ความสำคัญในการบริการด้านการประกันภัยให้กับประชาชนผู้เอา ประกันภัยที่จะต้องได้รับการบริการที่ดี มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเป็นการต้อนรับวันวาเลนไทน์ปี 2561 สำนักงาน คปภ. จึงได้ตั้งสำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัดขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานในภูมิภาคของสำนักงาน คปภ. ในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั่วประเทศ ซึ่งภายหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของสำนักงาน คปภ. ทำให้มีสำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัด รวมทั้งสิ้น 9 ภาค 69 จังหวัด ซึ่งในแต่ละภาคจะมีจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ ปฏิบัติงานทั้งในด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ การให้บริการผู้เอาประกันภัยและประชาชนในพื้นที่ภูมิภาค การให้คำปรึกษาแนะนำ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและรับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย ช่วยเหลือการเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ การช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาล การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตลอดจนการออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัย

40706

สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการประกันภัย ในจังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เมื่อครั้งเป็นสำนักงานประกันภัยภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ในสังกัดกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ต่อมาในปี 2550 กรมการประกันภัยได้เปลี่ยนสถานะเป็นสำนักงาน คปภ. สำนักงานประกันภัยจังหวัดขอนแก่น จึงปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 4/1 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น เป็นที่ทำการ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ.ภาค 3 (จังหวัดอุดรธานี)

ต่อมาในปี 2559 สำนักงาน คปภ.ได้จัดทำโครงสร้างองค์กรใหม่จากเดิมที่มีสำนักงานคปภ.ภาคจำนวน 12 ภาค ยุบรวมเหลือ 9 ภาคแบ่งเป็นภาคที่เป็นผู้อำนวยการภาค 5 ภาคและภาคที่เป็นผู้อำนวยการอาวุโส 4 ภาค โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ จำนวนประชากรต่อ GDP สภาพเศรษฐกิจ สัดส่วนเบี้ยประกันชีวิตและวินาศภัย จำนวนสาขาบริษัทประกันภัย เป็นต้น ดังนั้นจึงกำหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้งของสำนักงาน คปภ.ภาค 3 และมีสถานะเป็นภาคอาวุโสกำกับดูแลพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วย สำนักงาน คปภ.จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร เพชรบูรณ์ มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย และนครพนม

40710

ในปี 2560 สำนักงาน คปภ.ได้จัดซื้ออาคารพาณิชย์เพื่อเป็นที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงาน คปภ.ภาค 3 และสำนักงาน คปภ.จังหวัดขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 555/29 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นทำเลย่านใจกลางเมืองและแหล่งธุรกิจประชาชนสามารถเดินทางติดต่อขอรับบริการ ด้านการประกันภัยได้อย่างสะดวกสบาย และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นศูนย์สอบคนกลางประกันภัยอีกด้วย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันพื้นที่ในการดูแลของสำนักงาน คปภ.ขอนแก่น มีบริษัทประกันภัยให้บริการ ประกอบด้วย บริษัทประกันชีวิต 28 สาขา และบริษัทประกันวินาศภัย 37 สาขา สำหรับอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยพบว่าจังหวัดขอนแก่นมีอัตราการถือครองกรมธรรม์ ประกันชีวิตต่อประชากร อยู่ที่ร้อยละ 32.34 อัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันวินาศภัยต่อประชากร อยู่ที่ร้อยละ 21.52  สำหรับในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยอยู่ 1,479 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.41 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของ 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจำนวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมอยู่ที่ 11,928 ล้านบาท จึงถือได้ว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ประชาชนให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย โดยเลือกใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

P2121722

ด้าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ต้องกล่าวแสดงความขอบคุณต่อ เลขาธิการ คปภ. และคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ที่ให้ความสำคัญกับจังหวัดขอนแก่น ในการนำเอาระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงภัยอย่างทั่วถึง ผ่านทางสำนักงาน คปภ.ภาค 3 และสำนักงาน คปภ.จังหวัดขอนแก่น โดยเปิดให้บริการประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10,886 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่ มี 26 อำเภอ 202 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน และ389 ชุมชน โดยมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนทั้งสิ้น 1,798,014 คน

จากแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 – 2564 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด คือ เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถด้านสินค้า และบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ ของตลาด และพัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้จากแผนพัฒนาดังกล่าว สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จได้นั้น คือการประกันภัย ที่จะช่วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารความเสี่ยง อันจะสร้างความมั่นคงต่อชีวิต ทรัพย์สิน และการประกอบอาชีพซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ฉะนั้น การที่สำนักงาน คปภ. ได้เปิดสำนักงาน คปภ.ภาค 3 และสำนักงาน คปภ.จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริการประชาชนด้านประกันภัยอย่างครบวงจร จึงเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมาก