สหประกันชีวิตรับรางวัล The Special Recognition Award in Life Insurance

0
463

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านประกันชีวิต  “The Special Recognition Award in Life Insurance” ในงานประกาศรางวัลประกันภัยภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2561 (Emerging ASIA Insurance Awards 2018) จัดโดย สภาหอการค้าอินเดีย (Indian Chamber Of Commerce : ICC) ณ โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิท  กรุงเทพ เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม  2561

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลของสหกรณ์ทุกๆ สหกรณ์ที่เป็นเจ้าของและเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้องค์กรภายนอกได้เห็นคุณค่าความสำคัญในการจัดบริการสวัสดิการประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงให้กับผู้ใช้บริการ จึงได้มอบรางวัลนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทขับเคลื่อนผลักดันภารกิจต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายต่อไป