สวทช. แท็กทีม OKMD หนุนผู้ประกอบการพัฒนาโมเดลธุรกิจ ตอบสนองชีวิตผู้สูงวัย

0
401

01-MOU โครงการชนชราแห่งอนาคต - 3

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในโครงการ “ชนชราแห่งอนาคต : การพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับผู้สูงอายุและผู้ประกอบการสังคม”เพื่อช่วยพัฒนาโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยทั้งในด้านการออกแบบที่ตอบสนองชีวิตในวัยชรา และการเชื่อมต่อโลกผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของโลกตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ

 03-รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ผู้อำนวยการโปรแกรม ITAP สวทช. - 2

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ผู้อำนวยการโปรแกรม ITAPสวทช. เปิดเผยว่าโครงการชนชราแห่งอนาคต : การพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ประกอบการสังคม เป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยดำเนินการเชิงบูรณาการความร่วมมืออีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ FABLAB Thailand,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (INNOTECH) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ABLE lab และ Future Living Lab เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับสากลด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (creative and design) ในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทยทั้งในด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการ สร้างองค์ความรู้การพัฒนาธุรกิจใหม่ พร้อมไปกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนโครงสร้างปิรามิดประชากรโลก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ โดยโครงการฯ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยในด้านการออกแบบที่ตอบสนองชีวิตในวัยชรา และการเชื่อมต่อโลกผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของโลกกลุ่มนี้”

“โครงการนี้ จะเป็นโครงการนำร่องที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ประกอบการไทยเพื่อตอบสนองชีวิตผู้สูงวัย ต่อจากนั้นทางโครงการฯ จะมุ่งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสำหรับงานด้านสถาปัตยกรรมให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุต่อไป เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนของประเทศได้ในอนาคต”รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร กล่าว

04-นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษ

ด้าน นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เปิดเผยว่า“งานสัมนาบรรยายหัวข้อโครงการชนชราแห่งอนาคต : การพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ประกอบการสังคมภายใต้ โครงการ “ชนชราแห่งอนาคต” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของงาน Bangkok Design Week 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยต่อยอดมาจากนิทรรศการ “ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่” ซึ่งจัดโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ผนึกกำลังกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)”

“พิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้ ถือได้ว่านิมิตหมายอันดีสำหรับโครงการ “ชนชราแห่งอนาคต” รวมถึงโครงการอื่นๆที่ทั้ง TCDC และ ITAPจะมุ่งสร้างความร่วมมือ วางแผนงานร่วมกันเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของโลก ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ”นายกิตติรัตน์ ปิติพานิชกล่าว

02-MOU โครงการชนชราแห่งอนาคต - 1

06-บรรยากาศสัมมนา 4          07-บรรยากาศสัมมนา 5

ทั้งนี้ ในการลงนามความร่วมมือในโครงการดังกล่าว ระหว่าง สวทช. โดย ITAP และ OKMDโดย TCDC มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “ชนชราแห่งอนาคต” โดยวิทยากร คุณณัฐา อิสระพิทักษ์กุล ภัณฑรักษ์ จาก TCDC และการบรรยายเรื่อง “Elderly Market และกรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับตลาดผู้สูงอายุ” โดยวิทยากร อ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์จาก FABLAB Thailand ตลอดจนแนะนำการสนับสนุนผู้ประกอบการ พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ โดยคุณชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส ITAP สวทช.