สร้างคน สร้างองค์กร สร้างความสามัคคีและก้าวไปร่วมกันอย่างมั่นคง ในปี 2020 นี้

0
253

Core Competency หรือศักยภาพ ในการแข่งขันของ J&C จะเน้นไปที่ 3 เรื่องที่สำคัญ คือ

1. Product สินค้าของจอยแอนด์คอยน์ต้องมีนวัตกรรมและสามารถเป็น สินค้าที่ราคาสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้

2. Process พัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจทั้งงานที่อยู่หน้าบ้าน และหลังบ้านไม่ว่าจะเป็น Supply Chain, Value Chain, การทรานส์ ฟอรม์ บคุ ลากรจากลกู คา้ มาเปน็ ผู้จำหน่ายอิสรระการพัฒนาคนจากที่ ไมถ่นดัในเรื่องของการเป็นนักธุรกจิให้มีความสามารถในการแข่งขันและดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรได้จาก Multi Device ที่จอย แอนด์ คอยน์ สร้างขึ้น

3. People สร้างคนเก่งและคนที่มี Entrepreneur Spirit ด้วย บคุลากรที่ทีประสบการณ ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ความชำนาญ และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อไปถึงความสำเร็จได้จริง

เป้าหมายธรุกิจ ของจอยแอนด์คอยน์ในปีนี้ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ทั้งในส่วนของกลยุทธ์ ช่องทาง และการพัฒนาสินค้า และพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กร ดึง Entrepreneur Spirit เสริมเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะรองรับ ความต้องการในโลกอนาคต

 #joinAndCoin #jc #jcimart #อาชีพ