สมาคมการขายตรงไทย รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น

0
1732

 

 

    คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย (วาระ กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 2561)
เป็นตัวแทนสมาคมรับมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ด้านความสำเร็จตามพันธกิจ, ด้านคุณภาพ
การให้บริการ และด้านการพัฒนาองค์กร จากคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย  โดยการจัดงานมอบรางวัลครั้งนี้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ