สมาคมการขายตรงไทยรุกป้อนองค์ความรู้ เปิดบ้านครั้งแรก แนะนำและสร้างประสบการณ์ใหม่ในธุรกิจขายตรง

0
971

 สมาคมการขายตรงไทย (TDSA : Thai Direct Selling Association) จัดงาน TDSA Open House ครั้งแรก เปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรง ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ธุรกิจขายตรงในวงกว้าง กับสมาคมฯ ซึ่งเป็นสมาชิกระดับทองของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA : World Federation of Direct Selling Associations) เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงสมัครเป็นสมาชิกรายใหม่ ร่วมสร้างการเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขายตรงอย่างยั่งยืน มีจรรยาบรรณ เทียบเท่ามาตรฐานโลก โดยมีผู้เข้าร่วมงานร่วม 30 บริษัท

นางสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย เผยว่า “เป็นครั้งแรกที่จัดงาน TDSA Open House ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเชิงรุกที่จะสร้างอุตสาหกรรมธุรกิจขายตรงให้เติบโต แข็งแรง ยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ยึดมั่นจรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคมไทย” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงทั้งรายใหม่ และที่ประกอบการมาแล้ว แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูล ตลอดจนได้รับรู้แนวทางที่ถูกต้อง เพื่อช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจขายตรงให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค สาธารณชน และภาครัฐมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขายตรงของแต่ละบริษัทให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีสมาชิกของสมาคมฯ รวม 33 บริษัท ซึ่งมีส่วนแบ่งมูลค่าการตลาดกว่า 60% ของอุตสาหกรรมขายตรงไทย”

นายกสมาคมการขายตรงไทย กล่าวเสริมว่า “สมาคมฯ ยังเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ             ขายตรงระดับประเทศและระดับสากล ด้วยความเป็นมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณเทียบเท่ามาตรฐานโลก ซึ่งสมาคมฯ เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกสมาพันธ์การขายตรงโลก ที่มีสมาชิกขายตรงมากกว่า            60 ประเทศทั่วโลก จึงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลในมุมมองหลากหลายระดับโลก”

     

     

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ยึดนโยบายการบริหารจัดการสมาคมฯ ด้วยกลยุทธ์ 4C ประกอบด้วย Community การเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ, Competitiveness การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทสมาชิก, Connect การเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง รวมถึงคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้บริโภค และ Culture สร้างวัฒนธรรมให้แก่นักธุรกิจขายตรงและบริษัทผู้ประกอบการยึดมั่นในจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ผ่านคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อาทิ นายกิจธวัช ฤทธีราวี  อุปนายกฝ่ายการศึกษา, พญ.นลินี  ไพบูลย์ อุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์, นางวิภาดา ตั้งปกรณ์ เลขาธิการ และฝ่ายต่างประเทศ, นางสาวนิตยา มงคลธรรมากุล เหรัญญิก, นายสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์, นางปรียาพันธ์ เสือดี กรรมการฝ่ายการสื่อสาร, นายคริสโตเฟอร์ คิม กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ, ร.ต.ต.ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ, นายอรรถกฤต กีรติวิทยายุต กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และ นายลีโอ ลีออง กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น