เมื่อวันอังคารที่ 20มีนาคม  2561 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยพลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา
E-Commerce ที่ยากต่อการดำเนินการเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน ประชาชนมีตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้าหลายช่องทาง ซึ่งตัวเลือกในลำดับต้นๆ นั้น คือ การซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) กล่าวคือ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่องค์กรได้วางไว้ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ซึ่งลดข้อจำกัดของระยะทางและเวลาลงได้ จึงทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ด้วยความที่สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ จากทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงร้านค้า หรือผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงทำให้การดำเนินการในการประกอบธุรกิจ E–Commerce ยังพบปัญหาอุปสรรคที่ต้องการการแก้ไข คือ การที่ผู้รับบริการบางรายถูกหลอกลวง การได้รับสินค้าไม่ตรงตามโฆษณา ขั้นตอนการสั่งซื้อยุ่งยาก ความปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบัตรเครดิต การส่งของที่ล่าช้าและไม่เห็นสินค้าก่อนสั่งซื้อหรือ สั่งจอง ฯลฯ เป็นต้น จึงทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความยากต่อการดำเนินการ ประกอบกับประเทศไทยกำลังมีการพัฒนาเข้าสู่โมเดลไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)ที่มีภารกิจสำคัญ ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสามารถรับมือกับภัยคุกคาม แบบใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ ๒๑ได้ โดยในโมเดลไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) จะมีการพัฒนากลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน, อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้มนุษย์, เทคโนโลยีการศึกษา, E-Commerce, E-Marketplaceเป็นต้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้มีความรู้เท่าทันในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและควรเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ องค์กรผู้บริโภค และภาคผู้ประกอบการ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานและให้ความคุ้มครองผู้บริโภค จึงมีหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้าน E-Commerce ที่มีลักษณะยากต่อการดำเนินการ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ องค์กรผู้บริโภค ภาคผู้ประกอบการและภาคประชาชน จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งจะมีกระบวนการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทำเป็นรูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน E-Commerceโดยจะนำผลที่ได้ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ACCP) เพื่อรับทราบต่อไป