สคบ.ออกตรารับรองผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์น้ำดี

0
780

วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานในพิธีมอบ “เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” พร้อมด้วยพลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะผู้บริหาร สคบ.ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

รูปแบบของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และหนึ่งในการค้าขายที่ถือได้ว่ามีอัตราการเติบโตสูง มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีผู้ที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มสังคมที่แตกต่างหลากหลาย และน่าจะเป็นธุรกิจเพียงไม่กี่ประเภทที่มีมูลค่าการค้าขายตั้งแต่หลักสิบบาทจนถึงหลักล้านบาท เพราะด้วยความสะดวก ง่าย หลากหลาย รวดเร็วในการเลือกซื้อ จัดส่งและชำระเงิน ด้วยความสะดวกที่ถือเป็นจุดเด่นของธุรกิจออนไลน์นี่เองกลับกลายเป็นดาบสองคมที่มีผู้ประกอบธุรกิจที่มีใจทุจริตใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงประชาชนผู้บริโภค และยังเป็นประเด็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ตั้งใจทำมาหากิน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของธุรกิจออนไลน์ เป็นภาระและความเสี่ยงของประชาชนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการทำธุรกรรมออนไลน์อีกด้วย

     

รัฐมนตรีสุวพันธุ์ฯได้มอบนโยบายให้ สคบ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ และเป็นผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนกับ สคบ. อย่างเข้มงวดเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ โดยให้จัดทำสัญลักษณ์สำหรับผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้ประกอบการในเบื้องต้น และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลคือเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนกับ สคบ. อย่างถูกต้อง มีการโฆษณาที่ไม่เกินจริงขายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ฯลฯ สคบ. จึงได้จัดโครงการมอบ“เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง”สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขอใชhเครื่องหมายรับรองฯ อันจะเป็นการยกระดับและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับวงการ.ธุรกิจออนไลน์ในภาพรวม ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมด้วย

     

     

     

ในการนี้ มีผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้ารับ “เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง”จำนวนประมาณ ๒๐๐บริษัท นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคที่มุ่งคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและยกย่องผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพ