สคบ. กับการสืบสวนสอบสวนการคุ้มครองผู้บริโภค และการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

0
1537

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๕๐ น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พล.ต.ต. ประสิทธิ์  เฉลิมวุฒิศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสวนสอบสวนการคุ้มครองผู้บริโภคและการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง โดยอำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พันตำรวจเอก ประทีป   เจริญกัลป์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

     

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. และพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายมีอำนาจ ยึด อายัดสินค้า เพื่อตรวจสอบรวมทั้งมีอำนาจเชิญผู้ประกอบธุรกิจมาให้ถ้อยคำเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมบันทึกปากคำผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดังกล่าวมีลักษณะเหมือนการสืบสวนและสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีสถาบันการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความชำนาญด้านการสืบสวนและสอบสวน ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความชำนาญในด้านนี้  อีกทั้งปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบการหลอกลวงผู้บริโภคพัฒนาไปโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการหลอกลวงหรือหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบดำเนินคดีในรูปแบบกลไกลที่มีความซับซ้อนมากยากต่อการรวบรวมพยานหลักฐานมาดำเนินคดี ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนสอบสวน และในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพระราชบัญญัติดังกล่าว

     

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดโครงการสืบสวนสอบสวนการคุ้มครองผู้บริโภคและการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงขึ้น เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานฯ ได้ทราบสภาพปัญหาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันและสามารถแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญได้