ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน เผย ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ไตรมาส 3 ปี 2561 ส่งสัญญาณดีขึ้น

0
1387

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า“ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ประจำไตรมาส 3 ปี 2561ได้ดำเนินการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ทั่วประเทศจำนวน 2,150 ตัวอย่าง พบว่าดัชนี GSI ไตรมาส 3 ปี 2561อยู่ที่ระดับ 43.8 ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนที่อยู่ระดับ 40.5 เนื่องจากประชาชนฐานรากเชื่อมั่นและรู้สึกว่าเศรษฐกิจไทย  โดยรวมฟื้นตัวต่อเนื่อง ราคาพืชผลเกษตรที่สำคัญปรับตัวสูงขึ้น เช่น ข้าว มันสำปะหลังสำหรับ GSI ในอนาคตอีก6 เดือนข้างหน้า ประชาชนฐานรากมีมุมมองที่ดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 46.0 ส่วนหนึ่งเนื่องจากภาครัฐยังคงมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการไทยนิยมยั่งยืน

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาองค์ประกอบดัชนีความเชื่อมั่นในด้านต่างๆเทียบกับไตรมาสก่อน พบว่าด้านความสามารถในการชำระหนี้สิน การหารายได้ โอกาสในการหางานทำ และภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและกระจายไปสู่ภูมิภาค ส่วนด้านอื่นๆ ปรับตัวลดลง

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนพบว่า ประชาชนฐานรากมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในด้านการจับจ่ายใช้สอย และความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนด้านการออม การหารายได้ ภาวะเศรษฐกิจ และโอกาสในการหางานทำปรับตัวลดลง ทั้งนี้ศูนย์วิจัยฯ มองว่าในไตรมาสหน้าดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากจะปรับสูงขึ้น เนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์ด้านปริมาณผลผลิต/ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญมีทิศทางดีขึ้น ผลจากนโยบาย/มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ประกอบกับปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพและความชัดเจนในการเลือกตั้งปี 2562” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด