ศุภาลัย สร้างสรรค์โครงการ “น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข” สร้างความสุขที่ยั่งยืนสู่สังคมไทย

0
453

น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข 1

น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข 2

จากประสบการณ์ที่ บมจ.ศุภาลัย ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องในการสนับสนุนช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ห้องสมุด บูรณะอาคารเรียน จึงเห็นว่า โรงเรียนที่ขาดแคลนส่วนใหญ่ยังต้องการ การช่วยเหลืออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน บมจ.ศุภาลัย จึงได้สร้างสรรค์โครงการ “น้องอิ่มดี พี่อิ่มสุข” ที่มิได้เป็นเพียงการบริจาคอาหารกลางวัน แต่เป็นโครงการที่ทำให้เด็กๆ มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตลอดไป อีกทั้งยังสามารถสร้างคุณประโยชน์ระยะยาวตามแนวหลักปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจที่พอเพียง อันเป็นวิถีความสุขที่ยั่งยืน

น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข 5

น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข 3          น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข 4

น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข 6

โดยโรงเรียนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคือ “โรงเรียน บ้านนาเมือง” จ.อุบลราชธานี    ที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน และระบบถังเก็บน้ำ รวมไปถึงขาดแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด บมจ.ศุภาลัย จึงได้ผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สร้างแหล่งอาหาร สร้างแปลงผัก บ่อซีเมนต์เลี้ยงปลา โรงเพาะเห็ด ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่สะอาดปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจาก นายปิยทัศน์ ทัศนิยม ประธานกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านหนองมัง จ.อุบลราชธานี ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน จนมีองค์ความรู้ในด้านเกษตรอินทรีย์ และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสรรค์สร้างแหล่งอาหารที่สะอาดปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความรู้ครบวงจรไปจนถึงการจำหน่ายเพื่อสร้างเงินทุนหมุนเวียนเป็นทุนอาหารกลางวันได้ตลอดไป

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านนาเมือง มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 –  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวนนักเรียน 93 คน ครู 11 คน การมอบองค์ความรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรนี้ จะทำให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน พอกิน-พอใช้ มีความหวังกำลังใจและมีความสุขที่ยั่งยืน และสามารถนำไปต่อยอดสร้างความสุขให้ครอบครัวและชุมชนได้ในระยะยาว