ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จัดประชุมพนักงาน พร้อมมอบนโยบาย ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร

0
860

นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ  บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เสื้อขาวคนกลาง)  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพนักงาน สำนักงานใหญ่ ครั้งที่ 1  ประจำปี 2561  เพื่อพบปะพูดคุยกับพนักงานทุกระดับ พร้อมมอบนโยบายการทำงาน รายงานผลดำเนินงานครึ่งปีแรก ของปี 2561 รวมทั้งชี้แจงทิศทางการดำเนินงานในอนาคต เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ  โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลัง แก่พนักงานสินไหมทดแทนรถยนต์ และทีมฝ่ายการตลาดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้วย  ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม อโนมา โรงแรม
อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ