ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย  ย้ายที่ทำการสาขาอุบลราชธานี

0
1044

unnamed (6)

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  แจ้งว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ผู้มาติดต่อ บริษัทฯ จึงย้ายที่ทำการสาขาอุบลราชธานี ไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 97/6  หมู่ 3   ถนนอุบลราชธานี  ตำบลขามใหญ่   อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  (ติดกับไปรษณีย์วนารมย์)  โทรศัพท์  0-4531-2383-5   โทรสาร  0-4531-2386  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป