วิริยะประกันภัย จัดโครงการ อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 341

0
1175

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 341 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักขับขี่รถยนต์มือใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฏจราจร เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก รวมถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และสอบปฏิบัติขับรถยนต์ จะได้รับวุฒิบัตรและใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ (ต้องเป็นแบบมาตรฐานใหม่ และมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารจนถึงวันอบรม) โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-129-7426 (สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 13 มิถุนายน 2561)