วิริยะประกันภัย ครบรอบ 74 ปี “ความเป็นธรรมคือนโยบาย”

0
1209

นางสุวพร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมทำบุญบริษัทฯ เนื่องโอกาศครบรอบ 74 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย “ความเป็นธรรม คือนโยบาย” และดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัยมาที่สั่งสมอย่างยาวนานโดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประกันภัย ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายสินไหมทั่วประเทศให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดส่งเสริมหลักประกันของคนไทยให้มั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากพิธีทำบุญในสำนักงานใหญ่แล้ว ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนและสาขาของวิริยะประกันภัยต่างร่วมกันจัดพิธีทำบุญพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย