“วันแบ่งปันซะกาต กทม.” วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก (กกท.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

0
876

คณะกรรมการกลาง กรุงเทพมหานคร จับมือ มุสลิมไทยโพสต์จัดงาน วันแบ่งปันซะกาต กทม. เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่กำพร้าและยากจน ในเขตกรุงเทพมหานคร

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน นายสมัย เจริญช่าง ประธานจัด และนายบัญญัติ ทิพย์หมัด (กรมการผู้จัดการ มุมสลิมไทยโพสต์) รองประธานจัดงาน กล่าวรายงานโดย นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มุสลิมไทยโพสต์ (บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด) จัดงานภายใต้แนวคิด “วันแบ่งปันซะกาต กทม.” เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าและยากจนในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ที่กำลังศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดับที่สูง อันจะลดปัญหาทางสังคม และเป็นการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนทางการศึกษา ซึ่งในขณะนี้มีเด็กกำพร้าและยากจนที่ได้ผ่านการพิจารณาตามคุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนดังกล่าว จนกว่าจะจบการศึกษาด้านศาสนาระดับซานะวีย์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 100 คน ซึ่งอยู่ในการดูแลของกองทุนฯ ที่ต้องอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ในทุก ๆ เดือน และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน และเป็นการสนับสนุนนโยบายของชาติที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน และนอกจากนี้ยังได้นำทุนบางส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม น้ำท่วม และอื่น ๆ

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรศาสนาอิสลาม ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540  ทำหน้าที่ดูแลมัสยิดและพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้ง กองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน ซึ่งมีนายทวิช  อารียะกิจโกศล กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครให้เป็นประธานกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่กำพร้าและยากจน ในเขตกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่กำพร้าและยากจน ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวของเด็กกำพร้าในเขตกรุงเทพมหานคร

4. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม การพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม

5. เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ อาทิ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม น้ำท่วม และอื่นๆ  

6. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการคืนความสุขสู่พี่น้องประชาชน

รายละเอียดการจัดงาน (สังเขป)

1. การออกร้านของบริษัทที่ได้ตรารับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล
2. การออกร้านและสาธิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองในเขตกรุงเทพฯ
3. การออกร้านองค์กรการกุศล มูลนิธิและสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ
4. นิทรรศการกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจนของ กอ.กทม.
5. การเสวนาวิชาการกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจนของกอ.กทม.
6. การแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่กำพร้และยากจนในเขตกรุงเทพมหานครได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2. สามารถสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่ครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
3. ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
4. ประชาสัมพันธ์พันธกิจกรรมของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
5. คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น
6. กระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันเพื่อการศึกษาของเยาวชน และประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

หมายเหตุ ซะกาต ตามหลักการศาสนาอิสลาม  https://www.islamicbangkok.or.th/2016/03/26/ซะกาต

ตามหลักกาการจ่ายซะกาตเป็นบทบัญญัติทางกฏหมายอิสลามที่กำหนดให้บุคคลและนิติบุคคลมุสลิมทีมีทรัพย์สินถึงพิกัดอัตราที่ศาสนากำหนดไว้ (นิศอบ) ในวันครบรอบปีจันทรคติจะต้องจ่ายทรัพย์สินนี้ออกไปจำนวนหนึ่งในอัตราที่ศาสนากำหนดไว้

ในทางศาสนา  การจ่ายซะกาตเป็นวินัยบัญญัติสำคัญหนึ่งใน 5 ประการ สำหรับมุสลิมจะต้องปฏิบัติ การหลีกเลี่ยงถือเป็นบาปใหญ่และเป็นการเนรคุณต่อพระเจ้า

แต่หากมองในทางเศรษฐกิจและสังคม  ซะกาต คือ ภาษีที่พลเมืองมุสลิมทุกคนต้องจ่ายกลับสู่สังคมตามกำหนดเวลา  ตามกรรมวิธีและตามอัตราที่ศาสนากำหนดไว้ ดังนั้น ซะกาตจึงไม่ใช่ “การบริจาคทาน” ตามความสมัครใจที่จะทำเมื่อใด อย่างไรและจำนวนมากน้อยแค่ไหนก็ได้ เหมือนกับการบริจาคทาน แต่มันเป็นภาษีอย่างหนึ่งซึ่งมีกฎเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติ