“วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๑”

0
1477

วันที่ ๓๐เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๑”ณห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ในโอกาสนี้ ยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนระหว่างกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตองรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว

วันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นโดยทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ ถือได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคการรดำเนินงานของสคบ. ยึดแนวนโยบาย“ไทยแลนด์ ๔.๐” คือการขับเคลื่อนการปฏิบัติการ การทำงาน และการบริการด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งการใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคมงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๑ สคบ.ได้มีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในปี ๒๕๖๐ที่ผ่านมา ดังนี้

     

     

     

     

     

รายชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

เนื่องในโอกาส “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๑”

 

พลเอก สุชาติ  หนองบัว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายอุดม  ชินวงศ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นางสาวอัญชลี  สร้อยธนศิริกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายวันชาติ  สันติกุญชร ประธานกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
พลตำรวจโท ปัญญา  เอ่งฉ้วน คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
พลตำรวจตรี สมศักดิ์  จิตติรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ (โฆษณา)
พันตำรวจโท เธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมา  ศาสตระรุจิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พันเอก นพสิทธิ์  สิทธิพงศ์โสภณ ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
นายวิบูลย์  นาคทับทิม กรรมการนโยบายและแผนงาน
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
นายสุริยะ  โพธิ์ทองศรีสิทธิ์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ
นายบุญมา  พันดวง ผู้จัดรายการวิทยุ
สมาคมค้าทองคำ โดย นายจิตติ  ตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์
โดย นายกิตติศักดิ์  หาญกล้า
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง๗ โดย นายสมหมาย  ศิลป์โยดม
บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จำกัด(นิตยสารและรายการทีวี CEOTHAILAND) โดย นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ผู้อำนวยการ/บรรณาธิการบริหาร
ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
เขตคลองสาน
โดย นางอัจฉรา  อ่อนทอง
ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
เขตบึงกุ่ม
โดย นายกานต์  วรวัฒนานุกุล
ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
เขตวังทองหลาง
โดย นางกนกภรณ์  จงเจริญรุ่งเรือง