รมว.พม. มอบนโยบายสร้างผู้นำชุมชนขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนดินแดง

0
334

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ.2563 – 2567 โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง
ให้การต้อนรับ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รายได้ปานกลาง และผู้ด้อยโอกาส มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การอยู่อาศัย นอกจากนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปคือการพัฒนาศักยภาพของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการเป็นผู้นำ

ซึ่งรัฐบาลเองได้มีนโยบายเรื่องการให้ความสำคัญกับชุมชน ต้องการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งชุมชนจากฐานรากผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย สร้างชุมชนที่น่าอยู่ สร้างพลังในชุมชน สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน และที่สำคัญ คือ สร้างผู้นำชุมชนเพื่อเป็นแกนนำในด้านพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อาศัยต่อไป

ด้าน ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จคือการเคหะแห่งชาติได้มุ่งเน้นเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง คณะกรรมการชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติ และผู้นำกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อเป็นผู้แทนของผู้อยู่อาศัยในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการในกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่ผู้อยู่อาศัยเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้อยู่อาศัยมีความรักและหวงแหนในชุมชนของตน

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ.2563 – 2567 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้แทนผู้อยู่อาศัยในชุมชนหรือผู้นำชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองแบบบูรณาการ รวมทั้งกำหนดกิจกรรมที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากผู้อยู่อาศัยในชุมชนถือเป็นส่วนสำคัญของชุมชนอย่างแท้จริง มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตนอย่างถ่องแท้ เมื่อได้มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจะสามารถนำปัญหาที่ชุมชนกำลังประสบมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม