รมว.พม.ตรวจเยี่ยมชุมชนเข้มแข็งบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 2 (โพธิ์เสด็จ)

0
1594

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 2 (โพธิ์เสด็จ) พร้อมฟังการนำเสนอผลงานของชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนโดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูลผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม2561 ณ บริเวณที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 2 (โพธิ์เสด็จ)ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้พัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่การเคหะแห่งชาติได้จัดสร้างที่อยู่อาศัยรองรับประชากรในพื้นที่ จำนวน 6 โครงการ รวม 2,527 หน่วย โดยเฉพาะโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 2 (โพธิ์เสด็จ) เป็นโครงการหนึ่งที่การเคหะแห่งชาติได้จัดสร้างที่อยู่รองรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บริเวณถนนสะพานยาว ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่โครงการ40.52 ไร่ ลักษณะอาคารเป็นบ้านแฝดสองชั้น ประมาณ21 ตารางวาจำนวน 412 หน่วย เริ่มบรรจุให้เข้าอยู่อาศัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม2553จัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบเทศบาลนครโดยใช้ชื่อ “ชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยเต็มทั้งโครงการแล้วประมาณ 1,600 คนทั้งนี้เมื่อปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยภายในชุมชนเป็นครั้งแรก ซึ่งชาวชุมชนได้ช่วยเหลือกัน จนเกิดกลุ่มจิตอาสา มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นอีกครั้งในปี 2560 สมาชิกในชุมชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนผ่านพ้นวิกฤตไปได้นับได้ว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนน่าอยู่อาศัยและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่การเคหะแห่งชาติถือเป็นหลักสำคัญ

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติได้ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 2 (โพธิ์เสด็จ) สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการชุมชนโดยคณะกรรมการชุมชน จำนวน 11 คน มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนและภาคีเครือข่าย โดยมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนคือการได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงการชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2560 ประเภทอาคารแนวราบของการเคหะแห่งชาติอีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำจากรุ่นสู่รุ่นรวมทั้งมีเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในเรื่องสังคมผู้สูงอายุ(Ageing Society) ของพื้นที่เทศบาลนครตลอดจนมีการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีการบริหารจัดการชุมชนเป็น 3 ด้าน คือด้านสังคม ประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน กลุ่มแอโรบิคกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.) ได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มตำรวจบ้านช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชน กลุ่มสมาธิ ศูนย์ธรรมะบ้านเอื้ออาทรสะพานยาว และกลุ่มผู้สูงอายุเอื้ออาทรสะพานยาวสำหรับด้านเศรษฐกิจประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มพัฒนาส่งเสริมอาชีพผลิตขนม กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มผ้าบาติกผ้าปาเต๊ะ กลุ่มรักษ์สุขภาพปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ การติดตั้งตู้น้ำดื่มและขยะรีไซเคิลนำมาสู่รายได้ของชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อม“กลุ่มตาสับปะรด” คัดแยกขยะอันตราย ธนาคารจุลินทรีย์ ขยะรีไซเคิล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM)นอกจากนั้น ยังมีการดำเนินงานโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อาทิ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สถานีตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบกที่ 41  สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันพลังจิตตานุภาพเป็นต้น