รมว.พม. “จุติ” ย้ำ !! ทำแผนชุมชนดินแดง ต้องใช้หลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

0
632

“ทุกคนที่มาที่นี่ในวันนี้ ล้วนแต่เป็นผู้นำตามธรรมชาติ นั่นหมายถึง ทุกคนมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเอง ซึ่งผู้นำที่ดีจะต้องนึกถึงและมีความเข้าใจคนอื่น ถ้าเราเข้าใจความรู้สึกของเขา เราจะรู้ว่าเขาคิดหรือต้องการอะไร และนำความต้องการนั้นมาประมวลผล ลำดับขั้นความสำคัญเพื่อจัดทำแผนฯ แล้วชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ สามารถพึ่งพาตนเองได้” นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. กล่าวในตอนหนึ่งของการปาฐกถาพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ. 2563 – 2564 ที่การเคหะแห่งชาติจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้นายจุติ กล่าวต่อไปว่า เมื่อโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงสำเร็จตามเป้าหมายครบทั้ง 4 ระยะ พื้นที่นี้จะมีผู้อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่า ดังนั้นการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดงจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การตั้งกฎ กติกาในการอยู่ร่วมกัน การนำบทเรียนเก่าๆ มาปรับปรุงหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องสำคัญ ที่ผู้นำชุมชนและผู้อยู่อาศัยในชุมชนจะต้องลงมือทำด้วยตนเอง โดยนำหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมอบเป็นหลักการสำหรับการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ภายในชุมชน และในฐานะกระทรวง พม. ก็พร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกตามที่ประชาชนต้องการโดยอยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่กำหนดไว้ ท้ายที่สุด “ชุมชนดินแดง” จะเดินไปสู่เป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้ และชุมชนก็จะเข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นนำไปพัฒนาต่อไป

ด้าน ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติจัดโครงการอบรมการดังกล่าวเพื่อให้ผู้นำชุมชนและอยู่อาศัยได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองแบบบูรณาการ โดยได้มีแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ความจำเป็นทางยุทธศาสตร์/สภาพแวดล้อม และศักยภาพชุมชนดินแดง พร้อมนำเสนอความเป็นชุมชนในปัจจุบันและแสดงวิสัยทัศน์ถึงสิ่งที่คาดหวังในอนาคตที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชนดินแดงในอนาคตต่อไป