มอบน้ำแร่เอมสตาร์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค่ายทันตอาสาพัฒนาชนบท

0
523

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 : บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดยนายอลงกรณ์ วีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้มอบน้ำแร่เอมสตาร์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค่ายทันตอาสาพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2561 ของนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย