พฤกษา ใส่ใจคุณธรรม จัดงาน “Pruksa CG DAY 2018” ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ย้ำธรรมมาภิบาลในองค์กร

0
369

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากพฤกษา ร่วมงาน “Pruksa CG DAY 2018” เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  โดยได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษจาก ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ในหัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรม CG ในองค์กร”  และ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมกันนี้ได้ประกาศรางวัลผู้ชนะจากการประกวดในกิจกรรม “ใส่ใจ คุณธรรม ทำความดี” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้ตระหนักถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการเติบโตอย่างยั่งยืน