พฤกษา เรียลเอสเตท ต้อนรับนักศึกษาเยี่ยมโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ชมกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดระดับโลก

0
1185

นายอมรพล ธูปะวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ โรงงานพรีคาสท์และสายงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ต้อนรับนิสิต นักศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปในโรงงานพรีคาสท์ที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดและมีกำลังการผลิตสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก ภายใต้โครงการ Pruksa Precast Factory Learning Center”ซึ่ง พฤกษาใส่ใจ สนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11โดยในครั้งนี้ได้ต้อนรับนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร  รวมจำนวน 18 คน โดยที่ผ่านมามีสถาบันการศึกษามาเยี่ยมชมโรงงานกว่า35 แห่ง รวมนิสิต/นักศึกษาจำนวนกว่า8,500คน

    

 

โครงการ “Pruksa Precast Factory Learning Center”เป็นการนำความเชี่ยวชาญของพฤกษาในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ โดยเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่สร้างโรงงาน และนำเทคโนโลยีพรีคาสท์ (Precast) มาใช้อย่างจริงจังเป็นที่แรก ทำให้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญมากกว่า จึงนำองค์ความรู้มาถ่ายทอด ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงแก่เยาวชน ตามนโยบายบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาและตอบแทนสังคม ภายใต้หลักจริยธรรมและการกับดูแลกิจการที่ดี