พฤกษา ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับอาเซียน ชมกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดระดับโลก

0
1333

พฤกษา เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปในโรงงานพรีคาสท์ที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดและมีกำลังการผลิตสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก ภายใต้โครงการ “Pruksa Innovation Learning Center” ที่พฤกษาใส่ใจ สนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 โดยในครั้งนี้ได้ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโทจากนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นไทย พม่า เวียดนาม อินเดีย ศรีลังกา และเนปาล จากสถาบัน Asian Institute of Technology (AIT) จำนวน 80 คน โดยที่ผ่านมา มีนิสิต/นักศึกษามาเยี่ยมชมโรงงานกว่า จำนวนกว่า 8,970 คน

โครงการ “Pruksa Innovation Learning Center” เป็นการนำความเชี่ยวชาญของพฤกษาในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ โดยเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่สร้างโรงงาน และนำเทคโนโลยีพรีคาสท์ (Precast) มาใช้อย่างจริงจังเป็นที่แรก ทำให้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญมากกว่า จึงนำองค์ความรู้มาถ่ายทอด ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงแก่เยาวชน และนับเป็นกิจกรรมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ที่พฤกษา “ใส่ใจ” ส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพต่อไปอย่างยั่งยืน