พระผู้ทรงพระเมตตา

0
265

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) น้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง สาธุ สาธุ สาธุ