ผว.กคช.ติดตามดูแลความเป็นระเบียบของชุมชนทั่วประเทศ

0
325

การเคหะแห่งชาติมุ่งพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่น่าอาศัย เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนด้านที่อยู่อาศัยสนองนโยบายของรัฐบาล

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เผยว่า การเคหะแห่งชาติใส่ใจถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง มุ่งพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นระบบ พร้อมให้ผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่โครงการที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์และให้ความรู้กับผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาและพัฒนาชุมชน พร้อมยังได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ทั่วประเทศประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต เทศบาล และภาคีเครือข่าย ให้ร่วมกันดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ทั้งในเรื่องความสะอาด ขยะ ความปลอดภัย และอาชญากรรม ให้เหมาะแก่การอยู่อาศัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะชุมชนที่มีขนาดใหญ่ของการเคหะแห่งชาติ เช่น โครงการเคหะชุมชนดินแดง โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง และโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบก่อนที่จะขยายไปสู่ชุมชนอื่นของการเคหะแห่งชาติให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติยังมีโครงการที่เน้นการพัฒนาชุมชนมากมาย อาทิ โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจ งดงาม ที่เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนได้พัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โครงการสถาบันพัฒนาผู้นำชุมชน หลักสูตรนักบริหารชุมชน ที่ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของการเคหะแห่งชาติและผู้นำชุมชนให้มีความรู้และทักษะในการบริหารพัฒนาชุมชน และโครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (ลดการใช้ถุงพลาสติก) ที่เป็นการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยหันมาใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวันแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยลดปัญหาขยะที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโลกร้อน รวมถึงยังเตรียมจัด “การแข่งขันฟุตบอล กคช.” ชิงถ้วยและเงินรางวัลจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจะเปิดโอกาสผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติได้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ และส่งเสริมให้คนในชุมชนได้หันมาออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติด โดยในครั้งแรกจะจัดเป็นการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี) รุ่นทั่วไป (อายุระหว่าง 15 ถึง 45 ปี) และรุ่นอาวุโส (อายุ 45 ปีขึ้นไป) โดยจะจัดการแข่งขันในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ณ สนามฟุตบอลคลองจั่น