ปี 62 BKI กำไรสวนกระแสกว่า 2,450 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8%

0
1417

กรุงเทพประกันภัยยังคงความแข็งแกร่งในธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย โดยผลการดำเนินงานในปี 2562 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 21,008.9 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 21.3 มีกำไรสุทธิ 2,451.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 21,008.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีเบี้ยประกันภัย 17,326.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว 1,161.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.9 รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,624.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.3 มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,786.0 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,451.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.8 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 23.02 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมทั้งปี 2562บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาท