ปี 61 กรุงเทพประกันภัยกำไรกว่า 2.4 พันล้านบาท

0
189

ผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัย ปี 2561 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 17,326.2 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,406.8 ล้านบาท

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 17,326.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงิน 1,467.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,317.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.5 มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,785.3 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,406.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.2ละมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 22.61 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5บาท รวมทั้งปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาท