ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ลด แลก แจก แถม ของการเคหะแห่งชาติ

0
487

ลำดับที่ 55 สรุปยอดโครงการ ลด แลก แจก แถม-2

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรม “ลด แลก แจก แถม”ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ “พม.”เพื่อเป็นของขวัญมอบความสุขให้กับคนไทยในปี 2561 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้กระแสตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโครงการบ้านแลกบ้านยังคงเปิดโอกาสให้ลูกค้าของการเคหะแห่งชาติที่มีความสนใจต้องการขยายครอบครัวได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่ 55 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่า สืบเนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้จัดกิจกรรม “ลด แลก แจก แถม” เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ “พม.” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561มีกระแสตอบรับที่ดีจากประชาชน โดยในส่วนของขวัญการลดดอกเบี้ยเฉพาะเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มี 2 กรณีคือ กรณีแรกลูกค้าใหม่ที่ทำสัญญาเช่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยกับการเคหะแห่งชาติจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6.5% ซึ่งมีลูกค้าใหม่ทำสัญญาแล้ว 1,217 ราย และกรณีลูกค้าเก่าที่ค้างชำระหนี้ค่าเช่าและค่าเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติจะได้รับส่วนลดค่าปรับ 80% มีลูกค้าเก่ามาชำระหนี้ทั้งหมด 15,566 รายคิดเป็นเงิน 2,406,610.80 บาท

สำหรับของขวัญแลก คือ โครงการบ้านแลกบ้าน เปิดให้ลูกค้าเก่ามายื่นความจำนงแลกเปลี่ยนบ้านเก่ามาเป็นบ้านใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือมีราคาสูงกว่า โดยต้องเป็นโครงการที่มีสัญญาจอง/สัญญาจะซื้อจะขายกับการเคหะแห่งชาติในโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติและส่งมอบโครงการแล้ว เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561เป็นต้นไป ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการบ้านแลกบ้าน จำนวน 126 ราย และยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าของการเคหะแห่งชาติที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนของขวัญแจกแบบบ้านผู้สูงอายุ(ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้แก่ แบบบ้านงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) และแบบบ้านงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) ซึ่งแบบบ้านดังกล่าวได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมืองในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ประชาชนทั่วไปสามารถยื่นแบบก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที มีผู้ที่สนใจติดต่อขอรับแบบบ้านผู้สูงอายุจำนวน 933 รายหากผู้ที่ต้องการแบบบ้านไม่สะดวกมาติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่การเคหะแห่งชาติ สามารถดาวน์โหลดแบบบ้านได้ในเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.thได้อีกทางหนึ่ง

ลำดับที่ 55 สรุปยอดโครงการ ลด แลก แจก แถม

และสุดท้ายของขวัญแถมพิเศษ เฉพาะลูกค้าของการเคหะแห่งชาติที่ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ในทุกโครงการ พร้อมรับของที่ระลึกจากการเคหะแห่งชาติ ปรากฏว่า มีลูกค้าให้ความสนใจซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติจำนวน 2,048 ราย

“…การเคหะแห่งชาติต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มอบความไว้วางใจในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัย พัฒนาชุมชนและเมืองให้มีคุณภาพ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในทุกมิติ เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน และเมือง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมไทย”ดร.ธัชพล กล่าวท้าย