ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19

0
1305

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15 มีนาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งเป็นบุคคลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบุคคลดังกล่าวได้แจ้งให้ผู้ที่ใกล้ชิดทราบถึงกิจกรรมของตนในระหว่างวันที่ 6-15 มีนาคม 2563 นั้น

ธนาคารได้มีการสอบประวัติพนักงานทุกคนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยละเอียด พบว่ามีพนักงาน คน (พนักงานสาขาฉะเชิงเทรา และสาขาบางปะกง) ได้อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวในงานพิธีมงคลสมรสวันที่ มีนาคม 2563 ซึ่งจัดที่วิหาร เซียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ธนาคารจึงได้ส่งพนักงานเข้ารับตรวจเชื้อโรค COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันยังไม่พบพนักงานธนาคารติดเชื้อโรค COVID-19 แต่เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานและเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของธนาคารกสิกรไทย และแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

ธนาคารได้ทำการปิดสาขาบางปะกงและสาขาฉะเชิงเทราโดยทันที ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2563 และทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Big Cleaning) ทุกชั้นทั้งอาคาร รวมถึงให้พนักงานทุกคนในสาขา กักตัวเองในที่พัก จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 (self-quarantine at home) และได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยทราบแล้ว

อนึ่ง ลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาใกล้เคียง เช่น สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี สาขาบางบัว สาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2 (ถนนศรีโสธร) สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา สาขาสถานีขนส่ง ฉะเชิงเทราได้ตามปกติ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว ธนาคารมีความห่วงใยและได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคั