บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ปันผล 0.16 บาท จ่ายวันที่ 11ส.ค.2564 

0
2416

นายคีรี กาญจนพาสน์ (กลาง)  ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร  นายกวิน กาญจนพาสน์ ( ซ้าย)กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการใหญสายธุรกิจ MATCH และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา (ขวา) กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE พร้อมด้วยคณะกรรมกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท  กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิการรับเงินปันผลในวันที่ 27 กรกฏาคม 2564  และจ่ายเงินปันผลวันที่ 11 สิงหาคม 2564 

อนึ่ง บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท หรือประมาณ 4,080.2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,600 ล้านบาท (4.94% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่เกิน 650 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้แก่บริษัทฯ ในแสวงหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมในอนาคต   

BTS Group’s 2021 Annual General Meeting of Shareholders

BTS Group Holdings Public Company Limited or BTS has recently organized an Electronic Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) under the COVID-19 outbreak situation on 19 July 2021. Photo shown Mr. Keeree Kanjanapas (center), Chairman of Board of Directors and Chairman of Executive Committee; Mr. Kavin Kanjanapas (left), Executive Director, Chief Executive Officer and Chief Officer of MATCH and Mr. Surapong Laoha-Unya, Executive Director and Chief Officer of MOVE.

The resolution was passed to approve the final dividend payment for the fiscal year ended March 31, 2021 at the rate of Baht 0.16 per share (16 Satang per share) to the shareholders of the Company whose names appear in the shareholders’ register book on the record date of July 27, 2021, on which the names of the shareholders entitled to receive the dividend payment are determined, and set the dividend payment date on August 11, 2021.

Previously, the interim dividend payment had been paid to the Company’ shareholders on February 16, 2021 at the rate of Baht 0.15 per share (15 Satang per share), from the total dividend payment at the rate of Baht 0.31 per share (31 Satang per share) or equivalent to the total dividend payment in the amount of approximately Baht 4,080.2 million from the net profit and unappropriated retained earnings.

In addition, the meeting resolution was passed to approve a potential plan for the increase of the Company’s registered capital under a general mandate in the amount of not exceeding Baht 2,600,000,000.00 (or representing approximately 4.94% of the Company’s paid-up capital) by issuing not exceeding 650,000,000 new ordinary shares for offering to potential specific investors (private placement).