บรรยากาศการวางหลักประกัน ย้ำ!!! ขอประกาศประชาสัมพันธ์อีกครั้ง

0
1196

ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่ได้วางหลักประกันและประสงค์จะวางหลักประกัน ประเภท เงินสด สามารถวางหลักประกัน โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “สคบ.เพื่อการวางหลักประกัน…(ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ)…” และให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. แบบนำส่งหลักประกัน
http://www.ocpb.go.th/article_attach/filepdf4.pdf
2. ใบเสร็จ หรือ สลิปการโอน
3. เอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี ล่าสุด เช่น ภงด. 50 หรือ ภ.พ. 30

ทั้งนี้ หากท่านไม่นำหลักประกันการประกอบธุรกิจมาวางหรือนำมาวางไม่ครบถ้วนภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ถือว่าถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง/ตลาดแบบตรง

หมายเหตุ ผู้ประกอบธุรกิจที่วางหลักประกันประเภท หนังสือค้ำประกัน แล้ว ไม่ต้องนำหลักประกันประเภทเงินสด มาวางซ้ำอีก

บัญชีรายชื่อ
https://drive.google.com/file/d/1QgAz2Fs0igSf6CZaDGSjpfyHfb5N1fIk/view?usp=sharing