ธ.ออมสิน จับมือ เบทาโกร ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย

0
1668
ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด มหาชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับอาชีพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ ห้องรามจิตติ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากธนาคารออมสิน ได้เริ่มกิจกรรม GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน) เพื่อการพัฒนา เพิ่มศักยภาพ และยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดใน 4 มิติ ประกอบด้วย D-Food ด้านอาหาร, D-Innovation ด้านนวัตกรรม, D-Design การออกแบบ และ D-Marketing ด้านการตลาด อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบาย 3 สร้างของธนาคาร ได้แก่ สร้างความรู้/สร้างอาชีพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน การให้ความรู้ผู้ประกอบการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สร้างรายได้/สร้างตลาด เพื่อเสริมสร้างธุรกิจ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยร่วมกับธนาคารในการจัดกิจกรรมต่างๆ และสร้างประวัติทางการเงิน เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารได้

ทั้งนี้ บริษัท เบทาโกร เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคีสตรีทฟู้ดของธนาคารออมสิน โดยที่ผ่านมาได้ร่วมบูรณาการในการพัฒนานวัตกรรม และส่งเสริมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ด เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร รวมทั้งได้ส่งเสริมให้มีความรู้ มีอาชีพในการหารายได้ และสามารถต่อยอดทางธุรกิจให้ดำเนินไปด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง